illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí KVALITA OVZDUŠIA – BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

KVALITA OVZDUŠIA – BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

30.05.2024

  • Miesto konania: Úrad BBSK
  • Adresa: Námestie SNP 23, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Tretí regionálny workshop pre zástupcov samospráv z BBSK venovaný zlepšeniu kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov regionálnych workshopov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu, je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v regiónoch s najväčším počtom rizikových obcí (Košický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny kraj).

Zhoršená kvalita ovzdušia je v posledných rokoch spájaná hlavne so znečistením prachovými časticami, benzo(a)pyrénom, oxidmi dusíka a prízemným ozónom. Medzi najvýznamnejšie zdroje znečisťovania ovzdušia patrí lokálne vykurovanie a doprava.

Workshop je určený zástupcom samosprávy, ktorí zohrávajú pri zlepšovaní kvality ovzdušia kľúčovú úlohu. Vytvára priestor pre výmenu informácií a skúsenosti s cieľom predchádzať a obmedzovať regionálne znečisťovanie ovzdušia, a tým zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľov obcí a miest škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Tematické zameranie workshopu:

  • Kvalita ovzdušia v regióne a zlepšenie kvality ovzdušia pri zmene vykurovacích zariadení
  • Šírenie osvety v obci
  • Aplikačná prax zákona o ochrane ovzdušia a jeho vykonávacích vyhlášok  vo vzťahu k malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
  • Príklady dobrej praxe pri znižovaní emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach
  • Finančné zdroje – prehľad dostupných a pripravovaných finančných mechanizmov

Registrácia je ukončená.