illustration-image-of-the-header

Manažéri kvality ovzdušia

Domov Manažéri kvality ovzdušia

Čo je úlohou manažérov kvality ovzdušia?

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia boli pre celé územie Slovenska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. Manažéri kvality ovzdušia pôsobia v rámci územných jednotiek samosprávnych krajov a vytvárajú prepojenie medzi národnou a lokálnou úrovňou riadenia kvality ovzdušia.

V záujme zlepšenia kvality ovzdušia na lokálnej úrovni, predovšetkým v oblasti vykurovania domácností a mobility, spolupracujú s dotknutými subjektami. Pozície vznikli na základe potreby koordinovať a zlepšiť implementáciu opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch a to predovšetkým:

  • Poskytovaním informácií v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni
  • Monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou
  • Poskytovaním informácií o možnostiach financovania opatrení z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (EŠIF) 
  • Podporou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia zvyšovaním povedomia verejnosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia (mediálne výstupy, osvetové kampane, vzdelávacie programy)
  • Dialógom s odbornou i laickou verejnosťou zameraným na návrh opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti dopravy a vykurovania domácností (formulár)


mapa

Vyhľadajte a kontaktujte manažéra kvality ovzdušia vo svojom regióne

Petra Baďurová Renčová

Manažér kvality ovzdušia


Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

0901 918 167
petra.badurova_rencova@tsk.sk

Marta Bejdáková

Manažér kvality ovzdušia


Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
033/5559 632
0910 879 007
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk

Nikola Benková

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
048/4374 242
0907 227 024
nikola.benkova@sazp.sk

Ladislav Bíro

Manažér kvality ovzdušia


Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
048/4325 710
0940 982 371
ladislav.biro@bbsk.sk

Michal Dávid

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Karloveská 2, 841 04 Bratislava

+421 948 985 702
michal.david@enviro.gov.sk

Imrich Fekete

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
048/4374 243
0907 823 190
imrich.fekete@sazp.sk

Ivana Fiťmová

Manažér kvality ovzdušia


Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
041/5032 303
-
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk

Peter Lajda

Manažér kvality ovzdušia


Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05, Bratislava
02/4826 4113

peter.lajda@region-bsk.sk

Dominik Lejko

Manažér kvality ovzdušia


Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
-
0911 704 150
dominik.lejko@psk.sk

František Luterančík

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

0907 824 255
frantisek.luterancik@sazp.sk

Zuzana Marková

Manažér kvality ovzdušia


Košický samosprávny kraj
Strojárenská 3, 04266 Košice
055 6196 693

zuzana.markova@vucke.sk

Michal Matúšek

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Karloveská 2, 841 04 Bratislava
02/5956 2733
0905 682 684
Michal.Matusek@enviro.gov.sk

Katarína Mičáková

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Karloveská 2, 841 04 Bratislava

0948 985 701
katarina.micakova@enviro.gov.sk

Daniela Pavúková

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Karloveská 2, 841 04 Bratislava

0948 985 704
daniela.pavukova@enviro.gov.sk

Ján Rudy

Manažér kvality ovzdušia


Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
055/6196 693
-
jan.rudy@vucke.sk

Miroslava Valašková

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Dolný Val 20, 010 01, Žilina

0917 453 330
miroslava.valaskova@sazp.sk