Manažéri kvality ovzdušia

Domov Manažéri kvality ovzdušia

Čo je úlohou manažérov kvality ovzdušia?

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia boli pre celé územie Slovenska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. Manažéri kvality ovzdušia pôsobia v rámci územných jednotiek samosprávnych krajov a spolupracujú s obcami, v ktorých znečistenie ovzdušia pochádza z vykurovania domácností. Pozície vznikli na základe potreby koordinovať a zlepšiť aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch, ktorých sa to dotýka a to predovšetkým:

  • Poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni
  • Monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja
  • Návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou
  • Podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia 
  • Zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou komunikačných stratégii pri zavádzaní nových opatrení do praxe
  • Priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia
  • Poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov - spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia
  • Vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií
  • Prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a vykurovania domácností 


Vyhľadajte a kontaktujte manažéra kvality ovzdušia vo svojom regióne

Petra Baďurová Renčová

Manažér kvality ovzdušia


Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

petra.badurova_rencova@tsk.sk
Marta Bejdáková

Manažér kvality ovzdušia


Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
033/5559 644
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk
Anna Bohers

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
048/4374 243
anna.bohers@sazp.sk
Juraj Burda

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
02/5956 2733
juraj.burda@enviro.gov.sk
Ladislav Bíro

Manažér kvality ovzdušia


Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
048/4325 710
ladislav.biro@bbsk.sk
Michal Dávid

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
02/5956 2735
michal.david@enviro.gov.sk
Imrich Fekete

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
048/4374 243
imrich.fekete@sazp.sk
Ivana Fiťmová

Manažér kvality ovzdušia


Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
041/5032 303
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk
Dominik Lejko

Manažér kvality ovzdušia


Prešovský samosprávny kraj
Námestie meru 2, 080 01 Prešov
0911 704 150
dominik.lejko@vucpo.sk
František Luterančík

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
048/4374 241
frantisek.luterancik@sazp.sk
Katarína Mičáková

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
02/5956 2737
katarina.micakova@enviro.gov.sk
Nadežda Odnogová

Manažér kvality ovzdušia


Slovenská agentúra životného prostredia
Dolný Val 20, 010 01 Žilina
Manažér kvality ovzdušia
nadezda.odnogova@sazp.sk
Ján Rudy

Manažér kvality ovzdušia


Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
055/7268 225
jan.rudy@vucke.sk
Jozef Wallner

Manažér kvality ovzdušia


Ministerstvo životného prostredia SR
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
02/5956 2740
jozef.wallner@enviro.gov.sk