Manažéri kvality ovzdušia

Domov Manažéri kvality ovzdušia

Čo je úlohou manažérov kvality ovzdušia?

V rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia boli pre celé územie Slovenska zriadené pozície manažérov kvality ovzdušia. Manažéri kvality ovzdušia pôsobia v rámci územných jednotiek samosprávnych krajov a spolupracujú s obcami, v ktorých znečistenie ovzdušia pochádza z vykurovania domácností. Pozície vznikli na základe potreby koordinovať a zlepšiť aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch, ktorých sa to dotýka a to predovšetkým:

  • Poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni
  • Monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja
  • Návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou
  • Podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia 
  • Zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou komunikačných stratégii pri zavádzaní nových opatrení do praxe
  • Priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia
  • Poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov - spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia
  • Vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií
  • Prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a vykurovania domácností 


Vyhľadajte a kontaktujte manažéra kvality ovzdušia vo svojom regióne

Meno Priezvisko
región:
telefón/mobil: 0900 428993
e-mail: email@populair.sk
adresa:
Meno Priezvisko
región:
telefón/mobil: 0900 292563
e-mail: email@populair.sk
adresa:
Meno Priezvisko
región:
telefón/mobil: 0900 339888
e-mail: email@populair.sk
adresa:
Meno Priezvisko
región:
telefón/mobil: 0900 324342
e-mail: email@populair.sk
adresa:
Meno Priezvisko
región:
telefón/mobil: 0900 283795
e-mail: email@populair.sk
adresa:
Meno Priezvisko
región:
telefón/mobil: 0900 186126
e-mail: email@populair.sk
adresa: