illustration-image-of-the-header

Kvalita ovzdušia

Domov Kvalita ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia na Slovensku?

Vzduch, ktorý dýchame, ovplyvňujú tri hlavné faktory:

Emisie (znečisťujúce látky), vypúšťané do ovzdušia z priemyslu, domácností, dopravy a pod.
Rozptylové podmienky, ktoré určujú meteorologické prvky (vietor, inverzia...) a orografické prvky (kotlina, nížina...)
Príspevok diaľkového znečisťovania ovzdušia – prenos znečisťujúcich látok vypustených na inom mieste, ako je miesto, kde dochádza k znečisteniu

Čo dýchame, zisťujeme prostredníctvom monitoringu kvality ovzdušia. Ide o meranie vybraných znečisťujúcich látok  na monitorovacích staniciach.

Na Slovensku vykonáva monitoring Slovenský hydrometeorologický ústav pre znečisťujúce látky:

SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, O3, benzén, ťažké kovy a benzo(a)pyrén.

Namerané údaje z monitoringu sa validujú a porovnávajú s limitnými/cieľovými hodnotami na ochranu zdravia, ktoré sú pre každú znečisťujúcu látku odlišné. Tieto hodnoty predstavujú úroveň znečistenia ovzdušia stanovenú právnou úpravou EÚ, ako minimálne požiadavky na kvalitu ovzdušia, ktorá nepredstavuje zdravotné riziko.

V súčasnosti na Slovensku pozorujeme prekročenie limitných/cieľových hodnôt na ochranu zdravia pri prachových časticiach o rozmere 10 µm (PM10), ozóne, benzo(a)pyréne a oxide dusičitom. Najmä v zimných mesiacoch dochádza k vzniku smogových situácií, t. j. vzniku takého znečistenia ovzdušia, ktoré predstavuje zvýšené zdravotné riziko pre ľudí. 

Čo robíme pre zlepšenie kvality ovzdušia?

Na Slovensku máme územia, kde je kvalita ovzdušia zhoršená v takej miere (nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší prekračuje limitnú alebo cieľovú hodnotu na ochranu zdravia), že je potrebné v nich uplatniť osobitný režim riadenia kvality ovzdušia. Takéto územia voláme oblasti riadenia kvality ovzdušia a v súčasnosti je ich na Slovensku 11. Vo verejnom záujme je nepriaznivý stav v týchto oblastiach zmeniť, a to prijatím programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Program je vypracovaný pre každú zónu, v ktorej sa nachádza oblasť riadenia kvality ovzdušia a obsahuje súbor opatrení na trvalé dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v čo najkratšom časovom období v danej oblasti. 

Ak sa na území predpokladá, že môže dôjsť k závažnému krátkodobému zhoršeniu kvality ovzdušia, okresný úrad v sídle kraja vypracuje akčný plán. Tento plán predstavuje krátkodobé opatrenia na zníženie vzniknutého rizika a obmedzenie jeho trvania. Na výstrahu obyvateľstva pred nadmerným znečistením ovzdušia slúži smogový varovný systém

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia má za cieľ prispievať k zlepšeniu kvality ovzdušia na Slovensku opatreniami na znižovanie koncentrácií znečisťujúcich látok PM10, PM2,5 benzo(a)pyrén a NO2, ktoré pochádzajú predovšetkým z vykurovania domácností a z dopravy. Jedným z opatrení je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Nadpis 03

Navštívte našu web aplikáciu, ktorá poskytuje aktuálne a prehľadné dáta o kvalite ovzdušia na Slovensku.

Vykurovanie

V minulosti bolo znečisťovanie ovzdušia na Slovensku pripisované najmä priemyselnej činnosti. Reguláciou prijatou na európskej aj národnej úrovni sú emisie z priemyslu v súčasnosti už značne obmedzené.

Najväčší podiel na emisiách prachových častíc (PM10 a PM2,5) ale aj karcinogénneho benzo(a)pyrénu pochádza dnes zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach. Podieľa sa na tom aj spaľovanie uhlia aj biomasy (najmä nevysušené drevo). Problém kvality ovzdušia je očividný na vidieku. Svedčia o tom samotné obce v zime zahalené hustým dymom. V mnohých prípadoch ide o obce situované v lone prírody, vzdialené od priemyslu a rušných dopravných tepien, ktoré majú mimo vykurovacej sezóny mimoriadne dobrú kvalitu ovzdušia.

Dôvodov je viacero: 

  • Vykurovanie v starých vysokoemisných kotloch
  • Nesprávna technika kúrenia
  • Spaľovanie odpadov alebo nekvalitných palív

Efektívnym riešením ako zlepšiť túto situáciu je výmena vysokoemisných kotlov za nízkoemisné alebo bezemisné vykurovacie zariadenia prostredníctvom dotačných mechanizmov:

  • Kotlíková dotácia – finančná podpora výmeny starých kotlov na tuhé palivo za  nízkoemisné systémy  (v 1. kole ide o výmenu za plynové kondenzačné kotly)
  • Zelená domácnostiam – finančná podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach (tepelné čerpadlá, solárne panely, fotovoltaické články, kotly na biomasu)

Ovzdušie znečistené nesprávnym vykurovaním je taktiež výsledkom nedostatočnej informovanosti, preto je nevyhnutné zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti.

Mobilita

Vo  veľkých mestách na Slovensku sa významne na znečistení ovzdušia podieľa doprava. Motorové vozidlá znečisťujú ovzdušie hlavne oxidmi dusíka, jemnými prachovými časticami a prekurzormi prízemného ozónu. Starý vozový park, vysoká intenzita individuálnej dopravy ako aj tranzitná doprava sú častou príčinou tohto znečistenia. Opatrenia, ktoré by mohli napomôcť k zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách sú:

  • Podpora verejnej hromadnej dopravy a s tým súvisiace vybudovanie záchytných parkovísk na okraji miest pre individuálnu dopravu
  • Integrovaná verejná hromadná doprava
  • Modernizácia vozového parku
  • Odklonenie tranzitu, presun tovaru z automobilovej nákladnej dopravy na železničnú
  • Budovanie cykloinfraštruktúry v mestách nielen za účelom oddychu ale aj cesty do zamestnania, lokálneho doručovania tovaru a pod.

Znečistené ovzdušie má negatívny vplyv na zdravie ľudí a ekosystémov

Človek pri bežnej činnosti vdychuje asi 20 m3 vzduchu za deň, čo predstavuje až 500 000 m3 za 70 rokov života. Množstvo spotrebovaného vzduchu významne stúpa pri intenzívnej telesnej činnosti. Napriek tomu, že pre ľudí je vzduch nevyhnutný pre život, mnoho ľudí nespája znečistený vzduch s kvalitou ich zdravia. 

Zdravotníci však upozorňujú, že znečistenie ovzdušia je v súčasnosti jeden z významných faktorov, ktorý ovplyvňuje zdravie ľudskej populácie. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. Európska environmentálna agentúra uvádza, že z dôvodu znečistenia ovzdušia predčasne ročne umiera viac ako 400-tisíc ľudí v Európe. Na Slovensku je to približne 5-tisíc predčasných úmrtí ročne.

ilustračná ikona – Poškodenie dýchacej sústavy

Poškodenie dýchacej sústavy

ilustračná ikona – Kardiovaskulárne ochorenia

Kardiovaskulárne ochorenia

ilustračná ikona – Kognitívne poruchy

Kognitívne poruchy