illustration-image-of-the-header

Vyhlásenie o prístupnosti

Domov Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://populair.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://populair.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • V rámci grafickej verzie sa na niektorých miestach farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch.
  • Webové sídlo nespĺňa požiadavky dostatočného farebného kontrastu podľa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
  • V rámci webového sídla sa nachádza veľké množstvo neotagovaných PDF dokumentov, ktoré nemajú žiadnu sémantiku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
  • V rámci webového sídla sa nachádza veľké množstvo PDF dokumentov, ktoré nepoužívajú interaktívny obsah a nemajú vytvorené záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5].
  • V rámci webového sídla sa nachádzajú dokumenty PDF, ktoré nemajú zadefinovaný hlavný jazyk celého dokumentu. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky].

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Na webovom sídle nie sú všetky odkazy doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. pdf, jpg). [Vyhláška č. 78/2020 Z. z.].
  • V anglickej verzii webového sídla sa môže vyskytovať kombinovanie anglického a slovenského obsahu.
  • Webové sídlo www.populair.sk neposkytuje zabudovaný modul RSS na získavanie textových správ s pravidelným odberom.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 12. 11. 2020. Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením. Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12. 11. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@populair.sk. Technickým prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. Obsahovými správcami sú: Slovenská agentúra životného prostredia, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský hydrometeorologický ústav.

Webové sídlo je propagačno-informačnou webovou stránkou pre projekt Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Tento projekt je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku.

Webové sídlo www.populair.sk bude obohatené o verziu s vysokým kontrastom pre zrakovo postihnutých.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.