illustration-image-of-the-header

O projekte

Domov O projekte

Východiská

Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. 

Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc PM10 a jemných prachových častíc PM2,5, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého NO2 a prízemného ozónu. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. 

V súvislosti s prekročením limitných/cieľových hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc (PM10). Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Celkový rozpočet projektu je 15 000 000 EUR, výška finančnej podpory EÚ predstavuje 9 000 000 EUR. Projekt, rozdelený na štyri fázy, potrvá osem rokov (2020 – 2027).

Do projektu sú zapojení: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Slovenský hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting s.r.o., VŠB - Technická univerzita Ostrava, Centrum pre trvalo-udržateľné alternatívy

Ciele

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Konkrétne ciele projektu:

 • Zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia 
 • Podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia 
 • Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia 
 • Podpora výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach
 • Zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni

Cieľové skupiny:

ilustračná ikona – Subjekty s rozhodovacou právomocou, tvorcovia verejnej mienky, samosprávy

Subjekty s rozhodovacou právomocou, tvorcovia verejnej mienky, samosprávy

ilustračná ikona – Odborná verejnosť, zástupcovia podnikateľskej sféry

Odborná verejnosť, zástupcovia podnikateľskej sféry

ilustračná ikona – Laická verejnosť

Laická verejnosť

ilustračná ikona – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie

ilustračná ikona – Učitelia

Učitelia

ilustračná ikona – Žiaci, študenti

Žiaci, študenti

Aktivity

Na dosiahnutie stanovených cieľov projektu budú jednotlivými partnermi realizované nasledovné aktivity:

 • Zriadenie pozície manažérov kvality ovzdušia a koordinačnej jednotky
  V rámci tejto úlohy sa vybudujú kapacity regionálnych a štátnych orgánov na posilnenie plánovania a riadenia kvality ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni. Manažéri kvality ovzdušia budú pôsobiť v 7 samosprávnych krajoch a vo vybraných mestách a obciach, kde je potreba zlepšiť kvalitu ovzdušia. Koordinačná jednotka, zriadená na MŽP SR bude metodicky riadiť prácu manažérov kvality ovzdušia.
 • Osvetové kampane a vzdelávacie programy na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o význame kvality ovzdušia
  Cieľom tejto aktivity je príprava a implementácia vzdelávacích programov a informačných aktivít, ktoré na jednej strane zvýšia povedomie miestnych úradníkov a verejnosti o otázke znečistenia ovzdušia, jeho príčinách a vplyvoch; na druhej strane podporia iniciatívy v oblasti kvality ovzdušia, zapoja verejnosť a poskytnú informácie o ponúkaných podporných nástrojoch. Informačné aktivity budú prostredníctvom komunikačných kampaní a projektových web platforiem oslovovať široké publikum. Vzdelávacie programy budú predovšetkým určené pre zástupcov samosprávnych orgánov, učiteľov, študentov a žiakov.
 • Demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností 
  V rámci tejto činnosti bude vo vybraných obciach prezentovaný komplexný prístup k implementácii rôznych opatrení v oblasti kvality ovzdušia vrátane vzdelávacích aktivít (správne techniky spaľovania, environmentálny dosah), dotačných opatrení (výmena starých kotlov, využívanie obnoviteľných zdrojov) a monitorovania pokroku v zlepšovaní kvality ovzdušia. Následne sa posúdi efektívnosť týchto opatrení a výsledky budú použité pri navrhovaní regionálnych a miestnych politík, ako aj právnych predpisov na zlepšenie efektívnosti opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
 • Pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia vo vybraných mestách
  Kľúčovým cieľom tejto činnosti je poskytnúť stimuly vybraným mestám v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, v ktorých sú hlavné problémy s kvalitou ovzdušia spôsobené dopravou, aby sa zabezpečilo vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti zameraných na dopravné riešenia na zlepšenie kvality ovzdušia, napríklad smart riadenie dopravy, zriadenie nízkoemisných zón, zavedenie parkovacej politiky alebo spoplatneného vstupu do miest atď. Výsledky týchto štúdií by sa mali začleniť do plánov udržateľnej mobility.
 • Zber miestnych údajov, hodnotenie emisných inventúr a modelovanie kvality ovzdušia
  Hlavným cieľom tejto činnosti bude vytvorenie podrobnej databázy vykurovania domácností, ktorá je potrebná na efektívne zameranie opatrení, ako aj na hodnotenie ich vplyvov v budúcnosti pomocou modelovania kvality ovzdušia. Modelovanie kvality ovzdušia sa bude vykonávať na regionálnej a miestnej úrovni ako analytická súčasť Programov na zlepšenie kvality ovzdušia vrátane hodnotenia vplyvov rôznych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.