illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO?

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO?

07.09.2022

  • Miesto konania:
  • Adresa: sever Slovenska

Krátky obsah udalosti:

Workshop o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby individuálneho vykurovania.

Obsah udalosti:

Pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia, ktorý každoročne pripadá na 7. september, je plánované v rámci  projektu  LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia zorganizovať tematický workshop.

Cieľom organizátorov odborného workshopu Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s  ďalšími partnermi projektu  je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v obciach.

Vykurovanie tuhým palivom je hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami v  obciach na Slovensku. Dlhodobé vystavenie obyvateľov takémuto znečisteniu môže spôsobiť závažné zdravotné problémy, pričom ohrozené sú najmä citlivé skupiny obyvateľstva (deti, tehotné ženy, starí a chronicky chorí ľudia).

Workshop je určený zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

Tematické zameranie workshopu:

  • Aktuálna výzva – nová právna úprava zákona o ovzduší, Programy na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Povolenie a kontrola malých zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaná fyzickými osobami
  • Súbor opatrení na zníženie emisií z vykurovania v domácnostiach, vrátane energetických úspor
  • Nové schémy financovania opatrení – Plán obnovy, OP Slovensko
  • Podpora environmentálneho povedomia obyvateľstva v oblasti vykurovania v domácnostiach

Prílohy: