illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí !ZRUŠENÉ! EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2020

!ZRUŠENÉ! EFEKTÍVNE RIADENIE KVALITY OVZDUŠIA 2020

29.09.2020 – 30.09.2020

  • Miesto konania: Hotel Dixon
  • Adresa: Švermova 32, Banská Bystrica

Krátky obsah udalosti:

Konferencia zameraná na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Obsah udalosti:

Konferencia je s ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa nákazou ochorenia COVID-19 zrušená, presúva sa na neurčito.

ORGANIZÁTORI

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

  • Legislatívny, strategický a koncepčný rámec na dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia
  • Nové prístupy k monitoringu, modelovaniu a hodnoteniu kvality ovzdušia
  • Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), programy na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Úlohy a spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prijímaní a realizovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, posilňovanie odbornej podpory prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia
  • Možnosti financovania opatrení
  • Práca s verejnosťou, vhodné metódy a formy komunikácie
  • Dobré príklady realizovaných riešení a projektov – skúsenosti z praxe

 

PROGRAM KONFERENCIE

29.9.2020

 

9,00 – 10,00         Registrácia účastníkov

10,00 – 10,20       Otvorenie konferencie

10,20 – 10,40       Predstavenie projektu LIFE IP SK – Zlepšenie kvality ovzdušia, predstavenie vzniku pozícií manažérov kvality ovzdušia (MKO)

                                (Ing. Gabriel Adamek, MŽP SR)

 10,40 – 10,50        Diskusia

 

10,50 – 12,10         I. blok prednášok, téma: STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ PRÍSTUPY K RIEŠENIU OTÁZOK SÚVISIACICH S KVALITOU OVZDUŠIA

10,50 – 11,10         Kvalita ovzdušia v právnych predpisoch a dokumentoch SR súčasný stav a  pripravované zmeny

                                 (Ing. Mária Solmóšiová, MŽP SR)

11,10 – 11,30        Strategické riadenie kvality ovzdušia v ČR v horizonte 2020+

                                 (Mgr. Vendula Brebudová, MŽP ČR) online

11,30 – 11,50         Politika zmeny klímy a politika ochrany ovzdušia – synergia alebo ...?

                                 (Ing. Igor Vereš, MŽP SR)

11,50 – 12,10        Diskusia

12,10 – 13,40        Obed

 

13,40 – 17,00         II. blok prednášok, téma: HODNOTENIE KVALITY OVZDUŠIA, MANAŽMENT ORKO, PRÍKLADY REALIZOVANÝCH OPATRENÍ

13,40 – 14,00        Hodnotenie kvality ovzdušia - súčasný stav a vízie, vývoj emisií vybraných znečisťujúcich látok podľa sektorov ich vzniku

                                (doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., SHMÚ)

14,00 – 14,20        Metodické prístupy k vymedzovaniu oblastí riadenia kvality ovzdušia – stav a výhľad, dokumenty manažmentu kvality ovzdušia –  programy, integrované programy, akčné plány

                                 (Ing. Zuzana Kocunová, MŽP SR)

14,20 – 14,40        Modelovanie kvality ovzdušia

                                 (doc. Ing. Emília Hroncová, PhD., SHMÚ)

14,40 – 15,00        Projekt AIR TRITIA – jednotný prístup k riadeniu kvality ovzdušia pre funkčné mestské oblasti

                                 (Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., UNIZA a RNDr. Jan Bitta, PhD., VŠB TU Ostrava)

15,00 – 15,20        Prístupy mesta Brno k riešeniu kvality ovzdušia

                                 (Ing. Markéta Durnová, Bc. Radek Kronovet, Magistrát mesta Brno) online

15,20 – 15,40        Prestávka

15,40 – 16,00        Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja a ovzdušie

                                 (Ing. Martin Macíček, TSK)

16,00 – 16,20        Kto je SMOKEMAN a aké výchovno-vzdelávacie aktivity realizuje VŠB TU Ostrava

                                 (Ing. Jiří Horák, PhD., VŠB TU Ostrava) online

16,20 – 17,20         Ukážky z edukatívnej show "Smokeman zasahuje"

                                 (Ing. Jiří Horák, PhD., VŠB TU Ostrava) online

17,20 – 17,40        Diskusia

 

18,00 – 20,00         Spoločenská večera

 

30.9.2020

 

8,30 – 9,00             Registrácia účastníkov

 

9,00 – 13,00            III. blok prednášok, téma: VYBRANÉ NÁSTROJE V OCHRANE OVZDUŠIA

9,00 – 9,20             Možnosti financovania opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia z fondov EÚ

                                 (Ing. Ivana Ďuricová, PhD., MŽP SR)

9,20 – 9,40              Kotlíková dotácia – skúsenosti s uplatňovaním v ČR

                                 (RNDr. Linda Vonásková, PhD., MŽP ČR) online

9,40 – 10,00             Možnosti a podmienky čerpania dotácií na rozvoj cyklodopravy

                                  (Mgr. Michal Hladký, MD SR)

10,00 – 10,20            Aktivity SAŽP v oblasti budovania povedomia verejnosti k ochrane ovzdušia

                                  (Ing. Radoslav Virgovič, SAŽP)

10,20 – 10,40          Vplyv znečistenia/kvality ovzdušia na zdravie obyvateľstva – predbežné výsledky štúdie

                                  (Ing. Veronika Antalová, IEP)

10,40 – 11,00          Diskusia

 

11,00 – 12,30          Prestávka + Interaktívne konzultácie zástupcov VÚC (supervízorov) a MKO s účastníkmi konferencie

12,30 – 12,50         Diskusia 

12,50 – 13,00         Zhrnutie záverov konferencie, ukončenie konferencie

13,00 – 14,00         Obed

 

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

31.8.2020 Zverejnenie podrobného programu
15.9.2020 Uzávierka prihlášok
18.9.2020 Potvrdenie účasti

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Účasť na konferencii je bezplatná. Konferencia je hradená z finančných prostriedkov projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a techniky, občerstvenie a obed počas konferencie, spoločenskú večeru a ubytovanie.

Dopravu na konferenciu si účastník hradí sám.

V prípade zhoršenia situácie v šírení nákazy COVID‑19 si organizátori vyhradzujú právo zorganizovať podujatie online formou, respektíve ho zrušiť.

Konferencia je s ohľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa nákazou ochorenia COVID-19 zrušená, presúva sa na neurčito.

Registrácia na podujatie je ukončená.