illustration-image-of-the-header

Domov Vplyv znečisteného ovzdušia na zdravie detí

Vplyv znečisteného ovzdušia na zdravie detí

30. 05. 2023 Ovzdušie

Deti a mladiství sa sami nemôžu chrániť pred znečisteným ovzduším – môžeme ich ochrániť len my dospelí. Deti sú obzvlášť zraniteľné voči znečisteniu ovzdušia, a to už od obdobia, keď sú v tele matky, až po svoju dospelosť. V členských a spolupracujúcich krajinách Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „EEA“) znečistené ovzdušie každoročne spôsobí viac ako 1 200 úmrtí ľudí mladších ako 18 rokov.

Grafický popis, ako vplýva znečistenie ovzdušia na zdravie ľudí
Zdroj: https://www.eea.europa.eu

Doprava, vykurovanie a priemysel sú hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v Európe. Úrovne znečistenia ovzdušia stále nie sú bezpečné. Politiky riadenia kvality ovzdušia by mali účinne chrániť zdravie detí a dospievajúcich. Zlepšenie kvality ovzdušia v okolí škôl a škôlok, ako aj v iných prostrediach, kde deti a mladiství trávia svoj čas a rovnako aj počas dochádzania do školy a športovania vonku, môže tejto zraniteľnej skupine pomôcť výrazne znížiť expozíciu voči znečisťujúcim látkam v ovzduší, ktoré najmä počas dňa vdychujú. Deti ani mladí ľudia do 18 rokov sa nemôžu pred znečistením ovzdušia chrániť sami. Nemôžu sami ovplyvňovať príslušné politiky, ani si voliť svojich zástupcov na komunálnej, národnej či európskej úrovni. Pre ochranu ich zdravia by sme teda mali aktívne konať my dospelí.

Zatiaľ čo znečistenie ovzdušia ovplyvňuje každého, deti a mladiství sú obzvlášť zraniteľní, pretože ich telá, orgány a imunitný systém sa stále vyvíjajú. Znečistenie ovzdušia poškodzuje zdravie v detstve a zvyšuje riziko chorôb v neskoršom veku. Kým sa celkové znečistenie ovzdušia nezníži na bezpečnú úroveň, môže zlepšenie kvality ovzdušia v prostrediach zameraných na deti významne pomôcť znížiť ich dlhodobé vystavenie znečistenému ovzdušiu.

Existuje mnoho faktorov, ktoré spôsobujú, že sú deti a mladí ľudia obzvlášť zraniteľní voči znečisteniu ovzdušia. Sú to napríklad rýchlosť a frekvencia dýchania, ktoré sú niekoľkokrát vyššie ako u dospelých. Zároveň prijímajú viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí. Deti kvôli svojej nižšej fyzickej výške dýchajú bližšie k zemi, kde sa uvoľňujú a koncentrujú niektoré znečisťujúce látky, a to najmä z výfukových plynov automobilov. Vdýchnutá dávka znečistenia je u detí tiež zvýšená, pretože dýchajú rýchlejšie a sú fyzicky aktívnejšie.

Zdroj: Lynne Eldridge, MD, Normal Respiratory Rate For Adults and Children

Okrem toho deti vdychujú väčší podiel vzduchu ústami. V dôsledku tohto preniká znečistenie hlboko do ich dolných dýchacích ciest. Telá a orgány detí vrátane pľúc, sú tiež stále vo vývoji, čo ďalej zvyšuje riziko. Vyvíjajúci sa imunitný systém detí je slabší ako u dospelých, čo posilňuje negatívne účinky znečistenia ovzdušia (Svetová zdravotnícka organizácia, 2018).

Znečistenie ovzdušia a deti: zdroje a expozícia

Znečistenie ovzdušia je kontaminácia vnútorného alebo vonkajšieho ovzdušia akoukoľvek látkou, ktorá mení jeho prirodzené vlastnosti. Znečistenie pochádza z prírodných a z antropogénnych zdrojov. Tie zahŕňajú znečistenie z cestnej premávky (z povrchu ciest a výfukových plynov), vykurovania domov a budov, poľnohospodárskej činnosti až po znečistenie z priemyselných podnikov. Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje mestské a aj vidiecke oblasti. Ide najmä o prachové častice rôznych veľkostí, prízemný ozón a oxidy dusíka až po pasívne fajčenie, dym zo spaľovania biomasy v domácnostiach, spóry plesní, roztoče a alergény až po karcinogénne chemikálie (najmä formaldehyd uvoľňujúci sa z nábytku z drevotriesky, preglejky, lepenky, podlahovín, farieb, lakov, kobercov či tapiet). Niektoré z uvedených znečisťujúcich látok sa môžu vyskytovať vo vyšších koncentráciách práve v uzavretých priestoroch.

Deti sú vystavené znečisteniu ovzdušia už v maternici. Po narodení sú zvyčajne vystavené znečisteniu aj v prostrediach určených pre deti, ako napríklad vonku v priestoroch škôl a škôlok, či počas dochádzania do školy alebo vykonávania rôznych mimoškolských aktivít.  Znečistenie vonkajšieho ovzdušia zhoršuje aj kvalitu vnútorného ovzdušia v triedach. Počas zhoršenia kvality vonkajšieho prostredia je preto potrebné obmedziť vetranie.

Ako znečistené ovzdušie ovplyvňuje deti?

Pred narodením znečistenie okolitého ovzdušia zvyšuje riziko, že deti budú počas tehotenstva menšie alebo sa narodia predčasne, s nízkou pôrodnou hmotnosťou. To všetko môže zvýšiť riziko rôznych zdravotných problémov v neskoršom období počas ich života. Znečistenie ovzdušia po narodení zvyšuje riziko viacerých typov nepriaznivých zdravotných následkov. Napríklad zvyšuje riziko respiračných infekcií vrátane akútnych infekcií dolných a horných dýchacích ciest, zápalu pľúc alebo zápalu stredného ucha. Krátkodobé vystavenie znečisteniu ovzdušia môže zhoršiť prejavy alergie, vrátane alergickej rinitídy, ekzému a alergického zápalu spojiviek (konjunktivitída).

Na funkciu a vývoj pľúc detí má vplyv aj krátkodobý vplyv škodlivého prízemného ozónu a oxidu dusičitého (NO2), alebo dlhodobé vystavenie pôsobeniu jemných prachových častíc PM2,5 (z anglického particulate matter PM). Tento účinok možno pozorovať ako u zdravých detí, tak aj u detí s astmou. Astma postihuje viac ako 9 % detí v EÚ, čo predstavuje veľkú záťaž pre samotné deti, a rovnako aj ich rodiny a spoločnosť. Riziko vzniku astmy a symptómov podobných astme je jasne spojené s dlhodobým vystavením znečisteniu ovzdušia. V niekoľkých epidemiologických štúdiách boli potvrdené mechanizmy tohto účinku. Príznaky astmy sa môžu pohybovať od miernych až po veľmi ťažké, dokonca život ohrozujúce prejavy. Vystavenie krátkodobému znečisteniu ovzdušia zvyšuje riziko hospitalizácie detí s astmou alebo návštev pohotovosti. Pribúdajú aj dôkazy o tom, že znečistené ovzdušie ovplyvňuje vývoj mozgu detí, prispieva ku kognitívnym poruchám, a môže hrať úlohu pri rozvoji niektorých typov porúch autistického spektra. Niektoré štúdie tiež spomínajú súvislosť medzi znečistením ovzdušia z dopravy, kde bol preukázaný súvis medzi výskytom leukémie u detí a vplyvom benzénu.  

Zníženie vystavenia detí znečistenému ovzdušiu

Pokles emisií znečisťujúcich látok mal za následok pokles ich koncentrácií. Napriek tomu, že koncentrácie znečistenia ovzdušia v Európe klesajú, sú aj naďalej nebezpečné. Až 91 % mestského obyvateľstva je vystavených koncentráciám látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré prekračujú odporúčané hodnoty Svetovou zdravotníckou organizáciou z roku 2021. Prijatie opatrení na ochranu európskych detí pred týmto druhom znečistenia je preto naliehavé. Je zodpovednosťou nás dospelých, aby sme tak urobili. Potreba ochrany detí sa môže zdať zrejmá, avšak je nutné zdôrazniť nasledovné:

  • Deťom a mladistvým zvyčajne chýbajú vedomosti a schopnosti konať tak, aby sa sami chránili znížením svojho vystavenia znečisteniu v ovzduší. Nemôžu sa rozhodnúť, kde budú bývať, chodiť do školy a ako budú dochádzať; vo všeobecnosti nemôžu interpretovať údaje o kvalite ovzdušia alebo prejavy znečistenia ovzdušia ani na základe nich konať.
  • Kým už dnes sú deti a mladiství obzvlášť zraniteľní, budú aj v budúcnosti trpieť zdravotnými následkami súčasného znečistenia ovzdušia. Sami to nevedia ovplyvniť.
  • Environmentálne politiky pracujú s údajmi, ktoré pochádzajú zo štúdií a výskumov robených na dospelých ľuďoch a dospelých zvieratách. Tieto politiky s deťmi a mladistvými implicitne zaobchádzajú ako s „malými dospelými“ a neberú do úvahy ich konkrétnu zraniteľnosť a odlišnú biológiu.

Deti a dospievajúci nemôžu priamo ovplyvňovať tieto politiky, pretože nemajú možnosť hlasovať vo voľbách. Ich záujmové skupiny majú v čoraz zložitejších oblastiach politiky iba okrajový vplyv. Zníženie koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie pomôže chrániť všetkých Európanov, a to najmä zraniteľné skupiny, kam patria deti, tehotné ženy, chronicky chorí a seniori. Kým sa však znečistenie ovzdušia nezníži na bezpečnú úroveň, najúčinnejším spôsobom ochrany ich zdravia je predchádzanie ich dlhodobému vystaveniu znečistenému ovzdušiu. Všetky politiky určené na zníženie expozície by sa mali implementovať už na lokálnej úrovni, kde k tejto expozícii aj reálne každodenne dochádza.

Osvedčené postupy na miestnej úrovni: zameranie pozornosti na školy a škôlky

Lokálne možno zvážiť určité osvedčené postupy na zníženie expozície detí. Koncentrácie znečistenia ovzdušia v blízkosti či priamo v školských areáloch, môžu byť výrazne ovplyvnené blízkosťou rušných ciest, technickým stavom vozidiel, hustotou dopravy a obmedzenými rozptylovými podmienkami. V nedávno zverejnenej štúdii sa uvádza, že koncentrácia PM2,5 sa zintenzívnila približne trojnásobne pri vchode do školy počas dopravnej špičky na začiatku a na konci vyučovania, keď sa autá pred školou hromadili v dlhom rade. Zníženie znečistenia ovzdušia v okolí škôl môže výrazne prispieť k zníženiu koncentrácií látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré školáci denne vdychujú. Toto zníženie možno dosiahnuť rôznymi spôsobmi.

  • Zriaďovanie zón čistého ovzdušia v okolí škôl.

Zriadenie „zón čistého ovzdušia“ v blízkosti škôl môže znížiť koncentráciu znečisťujúcich látok nachádzajúcich sa v ich okolí. Nižšie úrovne znečistenia možno dosiahnuť obmedzením dopravy, ako sú napríklad zóny bez vozidiel stojacich na voľnobehu alebo školské ulice, čiže zákaz vjazdu vozidiel rodičov žiakov školy na začiatku a na konci vyučovania do bezprostrednej blízkosti školy alebo premiestnenie miest na odovzdanie a vyzdvihnutie detí, napríklad tzv. „zóny Kiss and ride“ - Zastav, vylož dieťa a uvoľni miesto, ďalej od vchodov do školských areálov.

  • Umiestnenie nových škôl a spôsoby dochádzania do školy.

Ak je škola v štádiu plánovania, vystavenie detí znečisteniu ovzdušia možno znížiť umiestnením školy mimo zdrojov znečisťovania ovzdušia alebo miest s vysokým znečistením ovzdušia. Poloha školy ovplyvňuje primárne spôsoby dopravy do školy a späť. Škola postavená na mieste s lepšou kvalitou ovzdušia môže byť ďalej od obytných oblastí, čo si vyžaduje dochádzanie motorovou dopravou, čo by zase mohlo viesť k vyšším úrovniam vystavenia znečisteniu ovzdušia. Škola, ktorá sa nachádza bližšie k bydlisku svojich žiakov, môže byť medzitým dostupná pešo alebo na bicykli, čo znižuje premávku a vedie k lepšej kvalite ovzdušia v jej okolí.

Spôsoby dochádzania a trasy sú ďalšou oblasťou, v ktorej môžu osvedčené postupy pomôcť znížiť expozíciu. Ak sa pešo dochádzajúce deti vyberú alternatívnou trasou a vyhnú sa blízkosti dopravných kolón, môžu tým dávku svojej expozície výrazne znížiť. Štúdie potvrdzujú, že chodci môžu byť ochotní zmeniť svoju trasu, keď sú im dostupné informácie o tomto znečistení.

Umiestnenie škôl mimo cesty s vysokou frekvenciou dopravy a v pešej vzdialenosti od domova môže prospieť zdraviu detí prostredníctvom ich nižšieho vystavenia znečisteniu ovzdušia, najmä ak majú možnosť používať trasy v pozadí mimo hlavnej premávky. Môže tiež prospieť zdraviu detí prostredníctvom ich zvýšenej fyzickej aktivity, ktorej prínosy v konečnom dôsledku prevažujú nad rizikami vyplývajúcimi zo znečistenia ovzdušia. V konečnom dôsledku však ekonomické, sociálne a iné dôvody môžu zabrániť zmene umiestnenia škôl alebo zmene spôsobu dochádzania.

  • Dizajn školských areálov.

Umiestnenie a dizajn školských areálov a zariadení starostlivosti o deti môžu prispieť k minimalizácii vystavenia detí znečisteniu ovzdušia. Ide napríklad o umiestnenie tried čo najďalej od cestnej premávky alebo ihriska za budovami, stenami alebo zeleňou (zelenou infraštruktúrou t. j. pomocou rastlín), čo by umožnilo prirodzené vetranie, ktoré podporuje rozptyl znečisťujúcich látok. Zároveň je potrebné zabrániť nefiltrovanému vetraniu v čase, keď je vonku v blízkosti školy vysoká úroveň znečistenia. Zelená infraštruktúra môže filtrovať niektoré látky znečisťujúce ovzdušie a meniť prúdenie vzduchu, a tak znižovať koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší. Typ, výška a pórovitosť vegetácie výrazne ovplyvňuje tento čistiaci efekt. Lokálne sa osvedčili rôzne riešenia od brečtanových zásten až po živé ploty z celoročne zelených krov a popínavých rastlín.

Rozmanitosť zelene v mestskom a aj vidieckom prostredí v okolí škôl pozitívne vplýva na reguláciu klímy na lokálnej úrovni, podporuje zadržiavanie vody pri výdatnejších zrážkach a následné zvyšovanie atmosférickej vlhkosti. Okrem účinku na zlepšenie kvality ovzdušia poskytuje zelená infraštruktúra v školách a v ich okolí viacero sociálnych a environmentálnych vedľajších výhod vrátane chladenia, ochrany pred priamym slnkom, príležitostí na fyzickú aktivitu, zadržiavania vody, ochrany biotopov a podobne. Napriek tomu je úroveň ekologizácie škôl v mestských oblastiach v Európe nízka. V priemere je zelených iba 10 % plochy v okruhu do 300 m od vzdelávacích zariadení, z toho je iba 6 % pokrytých stromami (EEA, 2023). Školy s najzelenším okolím sa nachádzajú v severnej Európe.

Mapa Rovinky – v rámci portálu sú zelené verejné priestory do 300 metrov od školy znázornené iba v rámci cintorínov a okolia malého štrkového jazera.

Zdroj: EEA (2023)[4]

Okrem osvedčených postupov uvedených vyššie existuje široká škála miestnych opatrení, ktoré môžu pomôcť chrániť obyvateľstvo pred znečistením ovzdušia. Dobre informovaní obyvatelia sú vo všeobecnosti v lepšej pozícii požadovať opatrenia v oblasti znečistenia ovzdušia a chrániť sa pred ním. Kvalitu ovzdušia môžeme u nás sledovať na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu a rovnako na www.dnesdycham.sk.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia alebo „Populair“ nedávno predstavil aj mobilnú aplikáciu ,,Dnes dýcham“. Jej cieľom je zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti kvality ovzdušia na Slovensku. Aplikácia ,,Dnes dýcham“ zobrazuje informatívne hodnoty úrovne znečistenia ovzdušia pod označením IKO – index kvality ovzdušia. V mobilnej aplikácii je možnosť si vybrať, z ktorej stanice sa budú zasielať push notifikácie o zmene stavu kvality ovzdušia.

 

Zdroje:

https://www.eea.europa.eu/publications/air-pollution-and-childrens-health/air-pollution-and-childrens-health/#fn1

https://populair.sk/sk/aktualita/aplikacia-dnes-dycham

Zdieľaj: