illustration-image-of-the-header

Domov Podpis memoranda v Trenčíne

Podpis memoranda v Trenčíne

29. 11. 2022 Ovzdušie

V rámci realizácie Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa dňa 11. 11. 2022 Okresný úrad v sídle kraja v Trenčíne pripojil k podpisu memoranda o spolupráci na príprave Programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Memorandum bolo podpísané na obdobie trvania projektu, t. j. do 31. 12. 2027.

Skupina ľudí pri stole podpisuje memorandum
Zdroj: LIFE Populair

Hlavným cieľom memoranda je spolupráca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja na príprave a implementácii opatrení Programu na zlepšenie kvality ovzdušia (v tomto prípade so sídlom v Trenčíne) s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni a znížiť tak vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Zdieľaj: