illustration-image-of-the-header

Domov Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

Ján Budaj: Ľudia si zaslúžia pravdivé informácie o kvalite ovzdušia

11. 11. 2020 Osveta

Neuspokojivá situácia s kvalitou ovzdušia na Slovensku pramení aj v nedostatočnej informovanosti verejnosti. Minister životného prostredia Ján Budaj predstavil webovú aplikáciu dnesdycham.sk, ktorej cieľom je zrozumiteľnou formou informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na Slovensku.

Zdroj: MŽP SR

Chceme lepšiu osvetu a informovanosť o stave ovzdušia na Slovensku. Webová stránka dnesdycham.sk sama o sebe nezastaví znečistenie, ktoré plynie do ovzdušia. Som však presvedčený, že iba informovaní ľudia budú podporovať také politiky, ktoré nám prinesú dobrú správu, ktorou je dýchať čistý vzduch,“ prízvukoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Dáta z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia súhrnne a zrozumiteľne

Aktuálne 38 monitorovacích staníc zaznamenáva informácie o základných znečisťujúcich látkach v ovzduší. Ich počet SHMÚ postupne rozširuje o 14 nových lokalít. Na hodinovej frekvencii ide o prachové častice PM10 a PM2,5, oxid siričitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, benzén a ozón. Údaje sú v aplikácii prevádzané do indexu kvality ovzdušia, ktorého účelom je súhrnne a zrozumiteľne oboznamovať širokú verejnosť o stave kvality ovzdušia prostredníctvom farebnej a slovnej informácie.

Mapa obsahuje farebné body, ktoré lokalizujú sieť monitorovacích staníc. Farba bodu indikuje úroveň kvality ovzdušia. Po prvom kliku na stanicu sa zobrazí emotikon vo farbe aktuálnej úrovne kvality ovzdušia. Po ďalšom kliku priamo už na políčko s emotikonom sa užívateľ dostane priamo na podstránku konkrétnej zóny alebo aglomerácie.

Webová aplikácia je výstupom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, vďaka ktorému Slovensko vytvorilo národnú sieť manažérov kvality ovzdušia. 

Vplyv na zdravie

Podľa Európskej environmentálnej agentúry kvôli znečisteniu ovzdušia každý rok predčasne umiera viac ako 400-tisíc ľudí v Európe. Na Slovensku je to približne 5-tisíc predčasných úmrtí ročne. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší vedie k srdcovým ochoreniam, rakovine pľúc či ochoreniam dýchacej sústavy, akým je napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc. Znečistenie ovzdušia negatívne vplýva na nervovú sústavu, obličky, pečeň a ďalšie orgány. Na Slovensku majú najväčší podiel na zlej kvalite ovzdušia predovšetkým vykurovanie domácností nekvalitným palivom, doprava, priemyselná činnosť, poľnohospodárstvo, či energetika.

Zdieľaj: