illustration-image-of-the-header

Domov Envirorezort odštartoval s partnermi inovatívny projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

Envirorezort odštartoval s partnermi inovatívny projekt na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku

22. 01. 2020 Ovzdušie

Slovenský projekt na zlepšenie kvality ovzdušia z dielne envirorezortu získal finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ. Projekt odštartoval stretnutím partnerov za účasti štátneho tajomníka Norberta Kurillu, kde bol zároveň predstavený akčný plán projektu.

Zdroj: MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, samosprávnymi krajmi (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice) Slovenským hydrometeorologickým ústavom, spoločnosťou PEDAL Consulting a Technickou univerzitou Ostrava sa spoločne zaviazali zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (celé znenie: Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia.

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Celkový rozpočet projektu je 15 000 000 EUR, výška finančnej podpory EÚ predstavuje 9 000 000 EUR.

Projekt, rozdelený na štyri fázy, potrvá osem rokov (2020 – 2027).
 

Zdieľaj: