illustration-image-of-the-header

Domov Bratislava pripravuje nový program na zlepšenie kvality ovzdušia

Bratislava pripravuje nový program na zlepšenie kvality ovzdušia

27. 12. 2021 Ovzdušie

Z pohľadu ochrany ovzdušia a jeho riadenia je Slovenská republika rozdelená na zóny a aglomerácie. Mesto Bratislava predstavuje aglomeráciu, vymedzenú hranicami hlavného mesta SR a súčasne je aj oblasťou riadenia kvality ovzdušia (ORKO) na základe hodnotenia kvality ovzdušia v SR poverenou organizáciou Ministerstva životného prostredia (MŽP SR), ktorou je Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

Zdroj: unsplash.com

Na základe hodnotenia kvality ovzdušia za rok 2019 bola aglomerácia Bratislava vymedzená ako oblasť riadenia kvality ovzdušia vzhľadom na prekročenie limitnej hodnoty znečisťujúcej látky NO2 v období rokov 2017 až 2019 a súčasne bolo zaznamenané aj prekročenie cieľovej hodnoty ozónu (O3). Z týchto dôvodov bude potrebné vypracovať integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Bratislava (IPZKO) v zmysle paragrafu 10 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiaceho vykonávacieho predpisu vyhlášky MŽP SR č. 244/2019.

Manažéri kvality ovzdušia (MKO) projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia pre územie Bratislavského kraja nadviazali v roku 2020 intenzívny kontakt s Okresným úradom Bratislava a začali proces prípravy a vypracovania integrovaného programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Spoločne si stanovili rámec spolupráce a kooperácie. Bol vypracovaný časový harmonogram celého procesu prípravy a vypracovania integrovaného programu. Časový harmonogram má niekoľko fáz a etáp vypracovania. 18. februára 2021 bol vydaný oznam o vymedzení oblasti riadenia kvality ovzdušia aglomerácie Bratislava na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava

Jednotlivé fázy procesu prípravy a vypracovania návrhu integrovaného programu predstavuje fáza predprípravy, fáza prípravy, fáza vypracovania prvého návrhu, fáza pripomienkovania, fáza zapracovania písomných pripomienok, fáza verejného prerokovania návrhu, fáza schválenia a fáza publikovania. Konkrétne fázy procesu sú ďalej rozčlenené na konkrétne etapy, ktoré predstavujú konkrétne kroky. Fázy a etapy sú zaznamenávané do interného dokumentu, ktorým sa celý proces súčasne aj kontroluje. 

Fáza predprípravy zahŕňala prípravu a sumarizáciu dostupných dokumentov a podkladov, potrebných pre analýzu situácie, podielov zdrojov znečisťovania ovzdušia na celkovom znečistení a ďalšie detailné podkladové materiály. Momentálne prebieha fáza vypracovania prvého návrhu, počas ktorej bola zriadená tzv. pracovná skupina a bol schválený štatút pracovnej skupiny pre prípravu a vypracovanie návrhu integrovaného programu. V aglomerácii Bratislava sú gestormi pracovnej skupiny Okresný úrad Bratislava a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

V roku 2021 prebehlo niekoľko zasadnutí pracovných skupín pre konkrétne oblasti riešenia podľa zdrojov znečisťovania ovzdušia (priemysel, energetika, doprava, vykurovanie domácnosťami), ktorých cieľom bolo predbežné prerokovanie predložených návrhov opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava. Po fáze vypracovania nasleduje fáza pripomienkovania a schválenia vypracovaného návrhu integrovaného programu. Komunikáciu všetkých zainteresovaných aktérov hodnotia MKO ako veľmi dobrú.

Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia v aglomerácii Bratislava predstavuje doprava (cestná automobilová), priemysel (petrochémia), energetika (výroba energie, zásobovanie teplom). Príspevky emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia zapríčinené vykurovaním domácnosťami sú v aglomerácii Bratislava minimálne. 

Zdroje znečisťovania ovzdušia v aglomerácii Bratislava

Zdroj: SHMÚ (Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava)

Predpokladaný termín vydania integrovaného programu aglomerácie Bratislava by mal byť v polovici roku 2022.

Zdieľaj: