illustration-image-of-the-header

Domov Ako ovplyvnila pandémia kvalitu ovzdušia v Českej republike?

Ako ovplyvnila pandémia kvalitu ovzdušia v Českej republike?

13. 05. 2020 Ovzdušie

Český hydrometeorologický ústav publikoval správu, v ktorej vyhodnotil kvalitu ovzdušia počas prvého mesiaca (od 16.3.2020 do 19.4.2020) od vyhlásenia núdzového stavu na území ČR. Vyhodnotené bolo znečistenie ovzdušia predovšetkým oxidmi dusíka a časticami PM10.

Zdroj: pixabay.com

Hodnotenie bolo uskutočnené pre celé územie ČR a pre Prahu ako zástupcu veľkých miest. 

Zo zistení správy: 

  • Priemerná koncentrácia oxidu dusičitého (NO2) zo všetkých monitorovacích staníc bola v hodnotenom období najnižšia za posledných šesť rokov. Oproti priemernej päťročnej koncentrácii poklesla o 13 %.
  • Zmenu stavu koncentrácií možno prisúdiť rade faktorov vrátane poklesu dopravnej intenzity.
  • Priemerná koncentrácia častíc PM10 zo všetkých monitorovacích staníc bola tretia najvyššia za posledných šesť rokov. Oproti priemernej päťročnej koncentrácii je vyššia o 6,8 %.
  • Priebeh koncentrácií PM10 indikoval vplyv meteorologických a rozptylových podmienok, vplyv hlavných zdrojov emisií – pravdepodobne vyššiu intenzitu vykurovania v dôsledku pobytu obyvateľov v domácom prostredí, ako aj jarné poľnohospodárske práce.  Navýšenie koncentrácie spôsobil aj diaľkový prenos z púštnych oblastí. Nárast koncentrácií vplyvom uvedených zdrojov bol vyšší než potenciálny pokles v dôsledku zníženia emisií z dopravy.

Správu v plnom znení je možné nájsť na:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2020/COVID_ZPRAVA.pdf (PDF, 2,12 MB)

Zdieľaj: