illustration-image-of-the-header

Aktualita

Domov Aktuality Pomôžeme vám s programom

Pomôžeme vám s programom

02. 05. 2021 Ovzdušie

Cieľom projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je zlepšiť implementáciu programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. V tejto súvislosti boli zriadené pozície regionálnych manažérov kvality ovzdušia, ktorí v súčasnosti spolupracujú so zástupcami štátnych a samosprávnych orgánov na príprave nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia. 

Zdroj: unsplash.com

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia sú pripravované pre každú zónu, v ktorej sa nachádza tzv. oblasť riadenia kvality ovzdušia – lokalita, kde nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší prekračuje limitnú alebo cieľovú hodnotu na ochranu zdravia. Dokumenty by mali obsahovať súbor opatrení na trvalé dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v danej oblasti, termíny a zodpovednosť subjektov pri ich realizácii.

Úlohou manažérov kvality ovzdušia je spolupracovať pri príprave návrhov opatrení v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou.

Oznamy o začatí príprav na vydanie programov doposiaľ publikovali okresné úrady Bratislava, Trenčín a Košice. V zónach Trnavský kraj a Nitriansky kraj neboli pre rok 2020 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Odpočet opatrení minulých programov môžete nájsť v rámci web aplikácie www.dnesdycham.sk v príslušnej zóne či aglomerácii. Aktuálne sú dostupné databázy opatrení pre aglomeráciu Košice a zóny Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, ďalšie budú priebežne pribúdať.

Aktualizované: Oznam o začatí príprav na vydanie programu na zlepšenie kvality ovzdušia začiatkom júna publikoval aj Okresný úrad Banská Bystrica.

Zdieľaj: