illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí LIFE IP – CLEAN AIR
logo: LIFE IP – CLEAN AIR
LIFE IP – CLEAN AIR

LIFE-IP Čisté ovzdušie podporuje realizáciu programov kvality ovzdušia v mestách Sofia, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Veliko Tarnovo a Montana.

Hlavným cieľom integrovaného projektu je zlepšenie kvality ovzdušia v obciach Sofia, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Veliko Tarnovo a Montana. Hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je návrh a realizácia systému prechodu na alternatívne formy vykurovania domácností v šiestich obciach. Program predpokladá prechod od vykurovania drevom a uhlím k vykurovaniu peletami, plynom alebo využívaniu centrálnej tepelnej siete.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov budú realizované viaceré aktivity, vrátane: budovania a zlepšovania kapacít administratívy šiestich obcí; zvyšovania povedomia a vytvárania dobre informovanej komunity občanov a mimovládnych organizácií, ktorá má byť partnerom, oponentom a korektorom administratívy v oblasti kvality ovzdušia; zvýšenie kapacity všetkých obcí v Bulharsku so zhoršenou kvalitou ovzdušia v otázkach týkajúcich sa riadenia kvality ovzdušia; zlepšenia prenosu know-how a skúseností v oblasti kvality ovzdušia prostredníctvom vytvárania sietí s inými obcami EÚ, zodpovednými inštitúciami, podobnými projektmi atď.