illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí CLAIRO – CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities
logo: CLear AIR and CLimate Adaptation
CLAIRO – CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities

Clairo je pilotný výskumný projekt, ktorého hlavným cieľom je systematické znižovanie znečistenia ovzdušia prostredníctvom komplexného plánovania a výsadby zelene s pozitívnym dopadom na kvalitu ovzdušia.

Projekt sa realizoval v spolupráci partnerov projektu - Moravskosliezsky kraj, Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opave, Univerzita Palackého v Olomouci, Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. a SOBIC Smart and Open Base for Innovations in European Cities.

V prvej fáze bolo zrealizované meranie s cieľom získať údaje o vývoji koncentrácií  monitorovaných látok v ovzduší (hlavne PM10, PM2,5, VOx, NOx, ozón, PAH). V mieste výsadby zelene boli nainštalované meracie senzory (napájané solárnym panelom, v 5 minútových intervaloch odosielajú dáta na spracovanie).

V druhej fáze projektu bol uskutočnený zber a analýza dát bola zásadná pre 2. fázu – vytvorenie štruktúry a kompozície zelene – kľúčové pre výber druhovej skladby, ktorá bude v daných oblastiach odolnejšia a schopná dlhodobo zachytávať viac znečisťujúcich látok.

Vedci zároveň vyvíjali špeciálnu zálievku, ktorá by mala zlepšiť odolnosť a absorpčnú schopnosť (nie založenú na chemických produktoch; len biostimulanty, fytohormóny).

Projekt CLAIRO je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Urban Innovative Actions.