illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

lgoo WeCompAir
WECOMPAIR

Projekt WeCompAir.eu si kladie za cieľ zlepšovať kvalitu ovzdušia za využitia pokročilých digitálnych technológií a zapojením lokálnych komunít. Vybavením občanov jednoduchými senzormi dopĺňa medzery v oficiálnych údajoch, čím podporuje zmeny potrebné pre udržateľnú budúcnosť. Tento inovatívny prístup nielen zlepšuje naše chápanie mestského znečistenia ovzdušia, ale aj posilňuje miestne komunity, aby prijímali informované opatrenia na zlepšenie svojho prostredia. Projekt je financovaný Európskou úniou a je spoločným úsilím piatich európskych miest s cieľom vytvoriť zdravšie a udržateľnejšie mestské priestory pre všetkých. Projekt je vedený organizáciou Digital Vlaanderen a zastrešuje 15 organizácií zo 6 európskych krajín: Belgicka, Bulharska, Nemecka, Grécka, Veľkej Británie a Holandska.

COMPAIR je trojročný projekt so začiatkom v novembri 2021, ktorý spolupracuje s miestnymi orgánmi a občanmi na realizácii občianskych vedeckých experimentov na doplnenie chýbajúcich oficiálnych údajov o kvalite ovzdušia. Je financovaný z programu HORIZON 2020.