illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí The LIFE EKOMALOPOLSKA TA
logo Malopolska Life
The LIFE EKOMALOPOLSKA TA

Malopolska je projekt finančne podporený z programu LIFE a je realizovaný v Poľsku.
Projekt koordinuje región Malopolska spolu s Ministerstvom hospodárskeho rozvoja a Európske centrum čistého ovzdušia (European Clean Air Centre). Rozsah projektu zahŕňa aktivity zamerané na vypracovanie aplikácie a rozpočtu pre Integrovaný projekt LIFE EKOMALOPOLSKA, ktorý implementuje regionálny plán pre klímu a energetiku Malopoľského regiónu a mobilizuje dodatočné prostriedky na opatrenia na ochranu klímy v Malopoľsku.

Hlavné aktivity projektu 

  • analýza súčasnej situácie v oblasti emisií skleníkových plynov
  • vypracovanie koncepcie školení pre študentov technicky zameraných škôl
  • workshopy so spoluúčastníkmi projektu, partnermi za cieľom vypracovať plán aktivít pre LIFE IP 
  • príprava správy z výskumu o informovanosti verejnosti o problémoch klimatických zmien
  • audit skúseností získaných z klimatických projektov s partnermi realizovaných regionálnymi orgánmi v Európe
  • návrhy a podávanie LIFE IP dokumentácie Európskej komisií

Malopoľský plán kvality ovzdušia (MAQP) má za cieľ znížiť emisie na juhu Poľska a to hlavne odporúčaniami na výmenu zastaraných kotlov na tuhé palivo, ktoré sú zodpovedné za 55 % PM10 a nahradiť ich za moderné vykurovacie systémy.