illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí MAPPINAIR/PL – Do you know what you breathe?
logo: MAPPINAIR/PL
MAPPINAIR/PL – Do you know what you breathe?

Projekt MAPPINAIR/PL je informačný a vzdelávací projekt realizovaný sa v poľských mestách Vroclav a Bydgoszcz.

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov a ich zapojenie do aktivít zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom poskytovania informácie o aktuálnej situácii občanom a podpory zmeny správania smerujúcej k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Cieľ by sa mal dosiahnuť realizáciou 2 aktivít:

Podporné činnosti súvisiace s implementáciou miestnych anti-smogových rozhodnutí:

  • zníženie emisií za nepriaznivých poveternostných podmienok,
  • zníženie emisií v okresoch, v ktorých sú emisné ukazovatele najvyššie,
  • zníženie počtu dní, v ktorých bola prekročená limitná hodnota;

Budovanie informačného systému o kvalite ovzdušia v regióne:

  • zvýšenie účasti verejnosti prostredníctvom zapojenia sa do budovania systému sociálneho monitorovania (počet ľudí využívajúcich údaje zo systému sociálneho monitorovania nie menej ako 1 000),
  • identifikovanie oblastí, v ktorých by sa mali najskôr vykonať zásahy miestnych orgánov;
  • zapojenie lekárskych služieb do uskutočňovania informačných a vzdelávacích kampaní, ako aj ich školení, znížiť zdravotné riziká spojené s nepriaznivou kvalitou ovzdušia počas období vysokej koncentrácie znečisťujúcich látok ;
  • zvýšenie povedomia verejnosti o vplyve znečistenia  ovzdušia na životné prostredie a verejné zdravie.