illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

Domov Prepájanie sietí HUNGAIRY (Improving air quality at eight Hungarian regions through the implementation of air quality plan measures)
logo: HUNGAIRY
HUNGAIRY (Improving air quality at eight Hungarian regions through the implementation of air quality plan measures)

HUNGAIRY je 8-ročný projekt finančne podporený z programu LIFE. Projekt, koordinovaný Herman Ottó Institute Nonprofit Ltd., je realizovaný v Maďarsku.

Ambíciou projektu HUNGAIRY je vyriešiť jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov a zlepšiť nepriaznivú kvalitu ovzdušia v 10 maďarských obciach v 8 regiónoch krajiny.

Cieľom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Špecifické ciele projektu:

  • Zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia 
  • Podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia 
  • Urýchlenie vykonávania opatrení na minimalizáciu negatívnych vplyvov vykurovania domácností a dopravy na kvalitu ovzdušia 
  • Podpora výmeny tepelných zdrojov (kotlov) v domácnostiach
  • Zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni

K naplneniu týchto cieľov majú prispieť hlavné aktivity projektu, ktoré zahŕňajú inštaláciu nových monitorovacích staníc kvality ovzdušia, vybudovanie siete environmentálnych manažérov, podporu udržateľnej mobility, vývoj nástroja na modelovanie kvality ovzdušia pre podporu rozhodovania, zvyšovanie povedomia a prenos znalostí, znižovanie emisií z produkovaných domácnosťami, ako aj  aplikáciu ekologických poľnohospodárskych technológií.