illustration-image-of-the-header

Prepájanie sietí

logo: EMERALD
EMERALD

Tento trojročný projekt, realizovaný írskym konzorciom, sa zameriava na 3 oblasti:

  • Národná 3-dňová predpoveď kvality ovzdušia,
  • mapovanie znečisťujúcich látok v ovzduší v takmer reálnom čase v celej krajine
  • a vytvorenie historických máp znečisťujúcich látok v ovzduší.

Hlavným cieľom je posilniť riadenie kvality ovzdušia v Írsku, aby sa zabezpečila účinná implementácia smerníc EÚ o kvalite okolitého ovzdušia (AAQD) a pomohlo sa zaviesť európsku zelenú dohodu.

Tento projekt výrazne zlepší kapacity Írska v oblasti riadenia kvality ovzdušia prostredníctvom:

  • nadviazania na predchádzajúce a súčasné projekty LIFE (ATMOSYS, LIFE IP Malopolska a HungAIRy) a národné projekty v Írsku a využitia skúseností z týchto projektov
  • testovaním a podľa možnosti uplatňovaním nových metodík, ktoré sa v súčasnosti skúmajú v rámci prebiehajúcich a navrhovaných projektov EÚ, napr. novej metodiky priestorového hodnotenia monitorovacích sietí EÚ.

Projekt EMERALD je finančne podporený z programu LIFE.