illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy Trnavské manažérky kvality ovzdušia v teréne

Trnavské manažérky kvality ovzdušia v teréne

18. 01. 2024 Blog | Mičáková Katarína

Prvá polovica nášho projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je za nami a ako mnohým, aj nám sa zažiadalo zbilancovať naše doterajšie pôsobenie. Ako už vyplýva z názvu nášho projektu, našim hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia. Naša práca sa v základe delí na dve časti, a to administratívnu činnosť v kancelárii a prácu v teréne. V Trnavskom kraji (TTSK) takto pôsobím ako manažérka kvality ovzdušia spoločne s mojou kolegyňou Martou Bejdákovou z Trnavského samosprávneho kraja.

Manažérky kvality ovzdušia s kominárom
Zdroj: LIFE Populair

Akému ovzdušiu sú vystavení ľudia v Trnavskom kraji?

Skôr, ako vám priblížime, ako vyzerala naša práca v teréne, je dôležité veľmi krátko si zhrnúť, akú máme v TTSK kvalitu ovzdušia. Trnavský kraj patrí medzi menej problémové oblasti, keďže kvalita ovzdušia tu nie je výrazne ovplyvňovaná veľkými miestnymi zdrojmi znečistenia a lepšiu kvalitu ovzdušia v porovnaní so zvyškom Slovenska zabezpečuje aj samotná príroda. Výhodou je členitosť terénu, veternosť územia, priemerná ročná teplota, menej časté inverzie a pod. Nevýhodou však je neustále zvyšujúca sa miera využívania individuálnej automobilovej dopravy a „nedávna“ energetická kríza. Tá zasiahla krajiny EÚ, vrátane Slovenska, čo sa začína prejavovať najmä v náraste spotreby palivového dreva a, žiaľ, aj vo využívaní odpadov k vykurovaniu domácností. TTSK v tomto nie je výnimkou. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v rámci každoročného hodnotenia kvality ovzdušia síce nevymedzil Slovenský hydrometeorologický ústav v zóne Trnavský kraj tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe prekročených nameraných dát, avšak na danom území identifikoval rizikové obce matematickým modelovaním. Odborným odhadom bolo v Trnavskom kraj identifikovaných celkom 17 rizikových obcí s rizikovým stupňom 2 alebo 1. Rizikový stupeň 3, ktorý je v rámci hodnotenia ten najhorší, sa na území TTSK nenachádza. Aj toto sú dôvody, prečo by sme sa nemali uspokojiť so súčasným stavom. Hlavným cieľom je udržať kvalitné ovzdušie v miestach, kde je dobré a v miestach, kde je zhoršené, ho zlepšiť. Žiadnu úroveň znečistenia totižto nemožno považovať za bezpečnú.

Kde presne a ako sa meria kvalita ovzdušia naprieč Trnavským krajom?

V rámci Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia je na území Slovenska rozmiestnených 52 automatických monitorovacích staníc a sieť dopĺňa niekoľko mobilných. V Trnavskom kraji je kontinuálne monitorovaná kvalita ovzdušia prostredníctvom 4 takýchto staníc. V Trnave, krajskom meste, meriame vplyv dopravy na frekventovanej ceste v blízkosti vlakovej stanice. Dopravu v kraji monitorujeme aj v okresnom meste Senica. Tretia monitorovacia stanica je osadená v Seredi, nachádza sa v sídliskovej zástavbe a reprezentuje mestské pozadie. Posledná, štvrtá stanica sa nachádza v obci Topoľníky, Aszód, EMEP, pričom ide o vidiecku pozaďovú stanicu, ktorá sleduje vplyv diaľkového prenosu znečistenia. Túto sieť monitorovania by v najbližšom období mala doplniť aj ďalšia mobilná monitorovacia stanica, ktorá bude reprezentatívne merať ovzdušie počas všetkých štyroch ročných období. Táto dočasná monitorovacia stanica by mala byť osadená v meste Piešťany, ktoré sme identifikovali ako potencionálny hotspot znečistenia ovzdušia. Meranie tu navrhujeme z viacerých dôvodov, napr.:

  • podľa zákona o ochrane ovzdušia je kúpeľné mesto oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia,
  • mesto eviduje viaceré písomné podnety od svojich občanov k podozreniu z nevhodného spôsobu vykurovania a z prekročenia stanovenej tmavosti dymu,
  • mesto identifikovalo ako hlavný zdroj znečisťovania ovzdušia dopravu, pričom pri svojich tvrdeniach vychádzali z Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja,
  • prijatý podnet aj od zraniteľnej skupiny obyvateľstva a i.

Fotka: AMS Trnava, Kollárová

Kde všade sme boli?

Hoci je opakovanie matka múdrosti, v tomto príspevku sa nebudem vracať k nášmu vzdelávaniu a verím, že odbornému rastu. Rovnako tu nebudem písať o našej administratívnej, analytickej práci, ktoré je dôležitá a nevyhnutná, no pre verejnosť menej zaujímavá. Rady sa preto pochválime našimi „hmatateľnými výsledkami“. O tom, ako vyzerali naše prvé 2 roky práce, si môžete prečítať v blogu Ako sa začala naša misia na Západe.

Na návšteve v obciach

Na Slovensku je hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia najmä lokálne vykurovanie a doprava. Našim najväčším problémom v súvislosti s ovzduším nie je priemysel, ktorý je regulovaný štátom, ani energetika. Samozrejme na Slovensku nájdeme aj miesta, ktoré sú v tomto výnimkou.

Hlavnými aktérmi, ktorí špinia náš vzduch, nie sú ani výletné lode a lietadlá, ktoré preletujú nad našimi hlavami. Tu si dospelá populácia často mýli znečistenie ovzdušia a zmenu klímy. Lietadlá totiž letia v niekoľko kilometrových výškach, kde sa dosahuje diametrálne odlišný rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší ako je to pri automobilovej doprave a vykurovaní. Tieto tvrdenia nie sú postavené na vzdušných zámkoch, ale na odborných poznatkoch. Viac o hodnotení kvality ovzdušia na Slovensku sa môžete dozvedieť v Správe o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2022.

A tu sa dostávame k obciam, ktoré majú, ako orgán ochrany ovzdušia, pri zmene k lepšiemu veľmi významný vplyv. Na stretnutiach, na ktorých sme sa zúčastnili, sme zástupcom samospráv predstavili hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia na Slovensku, aktuálny stav kvality ovzdušia, dopady na zdravie, možné opatrenia zlepšenia kvality ovzdušia, možnosti financovania týchto opatrení, predstavili sme možnosti spolupráce a odovzdali tlačené a online propagačné materiály.

Pred pár rokmi bola rovnako nová environmentálna téma medzi verejnosťou separácia odpadu. Ochrana a kvalita ovzdušia nie je výnimkou. Dôležitými opatreniami sú bezpochyby priame opatrenia, ako je výmena starých vykurovacích zariadení, zmena paliva, či podpora udržateľnej mobility. Rovnako dôležitá je však aj osveta a vzdelávanie. Vo všetkých obciach, s ktorými sa nám podarilo nadviazať komunikáciu, sme v tomto smere našli pochopenie, nakoľko zástupcovia samospráv sú tu pre všetkých svojich občanov – pre tých, ktorí „čmudia“ a nevedia, že škodia ostatným a sebe, aj pre tých, ktorí chcú dýchať čistý vzduch.

V Trnavskom kraji sa nachádza 251 obcí. Nám sa podarilo doposiaľ nadviazať úspešnú spoluprácu s 39, a to týmito: Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Borský Mikuláš, Brestovany, Bučany, Cífer, Dechtice, Dolné Orešany, Dolný Štál, Drahovce, Dunajská Streda, Galanta, Holíč, Jalšové, Koplotovce, Košolná, Leopoldov, Madunice, Matúškovo, Okoč, Piešťany, Prašník, Ratnovce, Ružindol, Sasinkovo, Senica, Sereď, Sládkovičovo, Smolenice, Sokolovce, Šelpice, Špačince, Suchá nad Parnou, Topoľníky, Trnava, Veľký Meder, Vlčkovce, Vrbové, Zvončín. Zástupcom samospráv sme pri ochrane kvality ovzdušia ponúkli pomocnú ruku a požiadali ich, aby získané informácie zdieľali aj so svojimi občanmi. Prvé dva roky nás v stretnutiach obmedzoval COVID19, teraz však veríme, že nám v tom nič nebude brániť a budeme pokračovať po vzore minulého roka, kedy sa nám darilo realizovať viac stretnutí.

Fotka: Obecný úrad Matúškovo

Stretnutia s verejnosťou

To, že zmena začína u každého z nás, nie je žiadna bezvýznamná veta do vetra alebo motivačný citát, ktorý sa dobre číta, ale ťažko realizuje. Tak, ako sa snažíme vysvetliť obciam, aké sú ich úlohy, možnosti a kompetencie, rovnako je to s nami všetkými. Pracujúca populácia, dôchodcovia, podnikatelia, rodičia, študenti, žiaci, deti... Všetci sme pomyselnou kvapkou v mori. Žiaľ, v dnešnej dobe sa v spoločnosti vytvárajú akési rôzne tábory, každý ma názor na všetko. Pravdou ale je, že všetci „obývame spoločný priestor.“ Ani my na projekte nežijeme na ružovom obláčiku. Problémy a realitu našej spoločnosti si plne uvedomujeme. Chodíme medzi ľudí, počúvame ich názory a skúsenosti, diskutujeme, vzdelávame a učíme sa.

V uplynulom období ste sa s nami mohli stretnúť aj osobne, a to na týchto podujatiach realizovaných na území Trnavského kraja: Ekodeň v Senici, Lestival v Dolnej Krupej, Drahovské vrtochy v Drahovciach, kampaň v obchodnom reťazci Tesco v Trnave. Na podujatí je našou snahou pripravenými aktivitami a prednáškami zaujať všetkých návštevníkov bez rozdielu veku. V našom stánku Populair ste mohli vidieť, ako môže vyzerať dedinka, v ktorej vzduch znečistili samotní občania. Dozvedeli ste sa, kde všade sa meria kvalita ovzdušia, kde nájdete aktuálne namerané hodnoty znečisťujúcich látok v ovzduší a aké dopady na zdravie má znečistený vzduch. Mohli ste u nás vidieť praktické ukážky, ako správne zakladať oheň, aké sú zásady správneho kúrenia drevom, ako pri kúrení viete ušetriť. Otestovali ste si u nás svoje vedomosti v kvíze, deti si s nami mohli vyrobiť nášho maskotíka vrtuľku Airika, či odznak, ktorý so sebou niesol dôležité posolstvo. Účasť na týchto spomínaných podujatiach bola vysoká a venovať sa dostatočne každému návštevníkovi by sme samé dve nedokázali. V takomto prípade nás podporili naši projektoví kolegovia, za čo im patrí veľká vďaka .  

Fotky: Lestival, Dolná Krupá

Neobišli sme ani školy

Pri vzdelávaní a osvete sme sa zamerali aj na azda najdôležitejšiu skupinu, ktorou sú deti. V rámci nášho regiónu sme navštívili ZŠ s MŠ Koperníkovu v Hlohovci, ZŠ Mallého v Skalici, Gymnázium Zoltána Kodálya v Galante, ZŠ s MŠ Jána Bottu v Trnave, ZŠ v Kútoch, ZŠ F. E. Scherera v Piešťanoch, ZŠ v Cíferi, ZŠ V. Paulínyho-Tótha a ZŠ Sadovú v Senici. Pri našich návštevách sa snažíme problematiku ochrany ovzdušia podať deťom a žiakom interaktívne a hravo. Deti vždy zapájame do prednášky, aby sa cítili byť jej súčasťou. Učíme ich chrániť naše ovzdušie hravým spôsobom.smiley

Pri našej minuloročnej výzve, kedy sme merali znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí škôl, sme z nich spravili aj malých vedátorov a našich kolegov. Dnešné deti sú nesmierne šikovné, vnímavé a rozhľadené. Tu si dovolím zacitovať moju obľúbenú knižnú postavu, profesora Dumbledora: „Detský hlas, akýkoľvek úprimný a pravdivý, nemá zmysel pre tých, ktorí zabudli počúvať.“ Deti síce nemajú volebné rozhodovacie právo, ale vedia veľmi dobre pomenovať mnohé problémy a ich pocity. Ich každodenné činnosti, rovnako ako tie naše dospelácke, ovplyvňujú spoločné prostredie, v ktorom žijeme, či už v tom pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Komunikovať dané témy s ich cieľovou skupinou je preto namieste. 

Fotka: EKO deň Senica

Fotka: ZŠ a MŠ Koperníkova, Hlohovec

Snažíme sa byť príkladom

Cesta do práce, na pracovné stretnutia, odborná kontrola kotla, či návšteva kominára v našich domácnostiach –  o tom nielen rozprávame, ale aj konáme. Ak neveríte, prečítajte si ako sa bežne dopravujeme do práce a na služobné cesty. Ak máte doma krby, či kachle, prečítajte si aj rozhovor s kominárom, s ktorým sme absolvovali kontrolu a čistenie spalinovodov u nás doma.

Záverečné slovo do boja

My, ľudia, dokážeme bez jedla prežiť takmer mesiac, bez vody pár dní, ale bez vzduchu bezmála pár minút. Telom sa nám denne prefiltrujú tisícky litrov vzduchu. Náš posledný príspevok, kde sme reportovali prvé dva roky v Trnavskom kraji sa končil vetou „Dýchať musíme všetci a stále!“. Žiaľ, tento vzduch nie je vždy iba čistý. Je na mieste preto uvedomiť si túto skutočnosť a prestať ukazovať na druhých a čakať, kedy začne so zmenou niekto iný. Môžeme tak, samozrejme, robiť, otázne je či sa tým niečo zlepší... My sme plné odhodlania a pokračujeme v boji za čisté ovzdušie.

Fotka: Kaufland detský festival, Záhorská Bystrica

Mičáková

Mičáková Katarína

Ministerstvo životného prostredia SR

Od apríla 2020 pôsobím ako manažérka kvality ovzdušia v rámci Trnavského kraja. Ako mame dvoch detí mi nie je ľahostajné, v akom prostredí budú vyrastať moje deti. Chcem ich vychovávať v zdravom prostredí a dobre informovanej spoločnosti, kde sa ovzdušiu venuje dostatočná pozornosť. Nechcem iba nečinne čakať, kým sa problémy vyriešia samé. Svojimi aktivitami v rámci projektu aj mimo neho chcem prispieť k zlepšeniu stavu dôležitej zložky životného prostredia – ovzdušiu. 

Zdieľaj: