illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy Na slovíčko s krajskou cyklokoordinátorkou TTSK Silviou Prokopovou

Na slovíčko s krajskou cyklokoordinátorkou TTSK Silviou Prokopovou

22. 03. 2023 Blog | Bejdáková Marta

Jar už klope na dvere. Pre mnohých z nás je to čas, kedy je potrebné technicky skontrolovať či opraviť bicykel. A začať jazdiť nie len na výlety, ale aj denne do práce. Aby sme mohli bezpečne používať dopravnú cykloinfraštruktúru v mestách a obciach, je potrebné ju správne vybudovať. 

Odovzdávanie ceny cyklistovi
Zdroj: TTSK

V rámci rozvoja udržateľnej mobility sa doteraz dosiahol len veľmi obmedzený úspech pri znižovaní emisií a prechod na udržateľnejšie druhy dopravy. Čo všetko rieši Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v oblasti cyklistickej dopravy, som sa opýtala cyklokoordinátorky Trnavskej župy – Silvii Prokopovej.

P. Prokopová, aká bola Vaša pôvodná profesia a ako ste sa dostali k cyklistickej doprave?  

Ako projektový manažér som pôsobila v Stredoeurópskej nadácii, viedla som občianske združenie, zároveň som cykloturistický značkár, takže v oblasti cyklodopravy sa venujem celým jej prierezom. V rámci pôsobenia v občianskom združení sme v roku 2019 usporiadali Národnú cyklistickú konferenciu.

Následne Vaša cesta viedla na úrad TTSK, kde pracujete ako cyklokoordinátorka?          

Áno, od roku 2020 som na úrade TTSK, v Krajskej inovačnej rozvojovej agentúre (KIRA). Mojou úlohou cyklokoordinátorky je podieľať sa na rozvoji udržateľnej mobility, predovšetkým zabezpečovať činnosti týkajúce sa rozvoja cyklodopravy, cykloturistiky a doplnkovej infraštruktúry cyklotrás na území TTSK.

Prioritou samospráv, hlavne v období čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Plánu obnovy SR, nie je len zvyšovať podiel cyklistickej dopravy, ale aj rozvíjať vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility na všetkých úrovniach. Ako v tejto oblasti pracuje TTSK?

V rámci čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy, verejná správa často nemá dostatočné poznatky o princípoch cyklistickej dopravy v súvislosti s ich uplatnením do praxe. Preto sa vedenie TTSK rozhodlo pomôcť práve v tejto oblasti. Hlavne pri príprave projektov na realizáciu cyklotrás bolo potrebné zabezpečiť vzdelávanie zástupcov samospráv a neziskového sektora. Ako dobrý príklad praxe môžem uviesť Jesennú školu cyklodopravy, ktorú Trnavská župa minulý rok realizovala prvýkrát. Ide o unikátnu vzdelávaciu aktivitu na Slovensku, ktorej cieľom bolo vzdelávať pracovníkov samospráv v zmysle základných princípov udržateľnej mobility.

Plánuje TTSK v tejto forme vzdelávania pokračovať?

Pre veľký úspech a záujem takejto formy vzdelávania sa TTSK rozhodlo pokračovať. Pôjde o Jarnú školu cyklodopravy, ktorá sa bude venovať konkrétnejším témam v štyroch blokoch. Prvý blok bude zameraný na verejný priestor, druhý na dáta, ich potreba a využitie, tretí blok bude venovaný školám a doplnkovej cyklistickej infraštruktúre a v poslednom bloku pôjde o využívanie potenciálu škôl, podnikateľskej sféry a neziskového sektora pre samosprávy. Keďže takéto vzdelávanie má v rámci celého územia Slovenka dôležitý význam a vidíme v tom veľký potenciál, formát Jesennej školy cyklodopravy plánujeme realizovať aj v ďalšom meste.

TTSK realizuje vzdelávanie aj v cykloturistike?

Samozrejme, minulý mesiac sa na úrade TTSK uskutočnil vzdelávací workshop v spolupráci s odborníkmi, ktorí záujemcom, samosprávam a neziskovým organizáciám priblížili proces realizácie pumptrackových dráh, trailov a cykloturistických trás od nápadu až po realizáciu.

TTSK má ako prvý spracovanú vlastnú Štúdiu rozvoja cyklistickej dopravy, ktorej zmyslom je posúdenie výkonnosti cyklotrás z pohľadu hodnoty za peniaze.

Zámerom TTSK je odborne spracovať projekty a efektívne čerpať finančné prostriedky z výziev?

Snahou TTSK je rozvoj cyklistickej dopravy, no nie len to. Mala by to byť vízia smeru, aby sa stali mestá v našom kraji príjemnejšími a čistejšími pre život všetkých ľudí. Toto by malo byť snahou uvedomelých samospráv.

Za príkladmi dobrej praxe ste boli v Brne na workshope „Inovace v městské mobilitě“. Čo z toho nemáme a dalo by sa uplatniť aj u nás?  

Najúčinnejším spôsobom vzdelávania sú návštevy samotných miest, ktoré ukazujú dobré príklady z praxe. Čo by sme si my mohli zobrať ako príklad je zmena myslenia samotných inštitúcií, tak aby sa cyklistická doprava stala plnohodnotným alternatívnym prostriedkom k iným spôsobom dopravy. Automobilovej doprave je vymedzený stále väčší priestor ako ostatným druhom dopravy.

Európsky týždeň mobility je vlajková kampaň Európskej komisie. Pre rok 2022 v kategórii Aktívny samosprávny kraj uspel TTSK. Vám bola udelená špeciálna cena za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja cyklodoporavy na Slovensku. Čo znamená pre Vás táto špeciálna cena?

Táto cena je potvrdením toho, že naše rozhodnutie v rozvoji cyklistickej dopravy je správne a je potrebné ho ďalej rozvíjať. Je to pre mňa aj veľká výzva pre pokračovanie v úlohách ako je vzdelávanie zamestnancov samospráv, v realizácii cyklotrás i v celkovom rozvoji udržateľnej dopravy.

Zapája sa Trnavská župa aj do iných kampaní, napr. na podporu rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a obciach na Slovensku?

TTSK sa zapája do celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli“ (DPNB). Tento rok to bude 10. ročník. V posledných dvoch rokoch sa na úrade TTSK zlepšili výsledky súťaže. Vidieť to na správaní zamestnancov, ktorí častejšie využívajú na presun do zamestnania bicykle, kolobežky alebo verejnú dopravu. V tejto kampani plánujeme venovať väčšiu pozornosť tomu, aby sa mohlo zapojiť čo najviac územných samospráv. Súvisí to aj s úlohou, ktorú si Trnavská župa zadala. Minulý rok totiž zakúpila dáta pre samosprávy na svojom území a spracovala ich do Dopravného správania účastníkov kampane. Preto budeme v tejto aktivite pokračovať, nakoľko si uvedomuje potrebu dát pri príprave projektov a rozvoji cyklodopravy.

Nedá mi sa neopýtať, aký dopravný prostriedok na presun sa do práce používate Vy?

Na presun do práce používam bicykel a vlak prípadne pešo a vlak. Kampane „Do práce na bicykli“ sa samozrejme zúčastňujem, napokon som koordinátor kampane DPNB pre TTSK. Samozrejme tiež  sledujeme dopravné správanie účastníkov a vyhodnocujeme výsledky. Taktiež pripravujem akciu „Raňajky pre cyklistov“, ktorá patrí medzi obľúbené akcie našich zamestnancov.

TTSK je zriaďovateľom stredných škôl na svojom území. Zapája Trnavská župa do aktivít cyklodopravy aj študentov?

Máme pripravený program na vzdelávanie študentov stredných škôl tak, aby boli aktívni práve študenti. Ich úlohou by bolo zbierať údaje, ako je meranie rýchlosti a hluku, meranie koncentrácie znečisťujúcich látok – konkrétne prachových častíc z dopravy. Tieto zozbierané údaje by študenti spracovali tak, aby ich bolo možné prezentovať pred vedením úradu TTSK. Cieľom prezentácie by bolo predloženie návrhov opatrení, ktoré by efektívne vedeli uplatniť na rozvoj cyklistickej dopravy.

Zároveň sa študenti majú možnosť zapojiť do kampane „Do školy na bicykli“.

Ďalším zámerom Trnavskej župy je osadenie doplnkovej infraštruktúry, konkrétne cyklostojanov pred budovami stredných škôl, ktoré o cyklostojany prejavia záujem.

Aké vízie má TTSK do budúcna?

Naďalej budeme pokračovať v prepojení známej Vážskej cyklomagistrály a v budovaní Moravskej cyklomagistrály. Pracujeme na príprave projektovej dokumentácie, ktorá má zabezpečiť prepojenie trasy medzi obcami Boleráz a Smolenice. Touto trasou dosiahneme prepojenie medzi mestom Trnava a turistickým centrom Smolenice. Na základe dobrej spolupráce v rámci DPNB sa na jar bude realizovať cyklotrasa vedúca do atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Zároveň pripravujeme štúdiu realizovateľnosti cyklotrasy, ktorá vedie z Bratislavského samosprávneho kraja popri hrádzi Čiernej vody a bude pokračovať v našom kraji až do obce Tomášikovo. Jednoznačne si uvedomujeme potrebu získavania a spracovania dát, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutia pri plánovaní rozvoja cyklistickej dopravy. Jednou z našich úloh je pomáhať pri riešení legislatívnych procesoch so štátnymi inštitúciami, ako napríklad Slovenským vodohospodárskym podnikom alebo Železnicami SR. V tejto úlohe nám zásadne pomáha predseda SK8, ktorý je zároveň županom TTSK.

Bejdáková

Bejdáková Marta

Trnavský samosprávny kraj

Pozíciu manažérky kvality ovzdušia zastávam od augusta 2020 pre zónu Trnavského kraja. Po ukončení štúdia na MTF Trnava, STU BA som sa zaoberala environmentálnymi haváriami na OÚ Trnava. Vďaka mojej práci, prostredníctvom komunikácie a úprimným zvyšovaním povedomia verejnosti i edukačnou výchovou, môžu ľudia lepšie pochopiť podstatu a potrebu kvality ovzdušia. Som presvedčená, že vzdelanie je kľúčom k vybudovaniu udržateľného sveta a je potrebné pre našu i budúcu generáciu.

Zdieľaj: