illustration-image-of-the-header

Domov Zákaz parkovania na chodníkoch sa odkladá na september 2023

Zákaz parkovania na chodníkoch sa odkladá na september 2023

12. 04. 2022 Mobilita

Situácia z pohľadu chodcov či cyklistov, často aj rodičov s kočiarom, je na chodníkoch v mestách, hlavne na sídliskách a v obytných zónach, zložitá. Nehovoriac o tom, že kvôli nesprávnemu parkovaniu na chodníku musia chodci obchádzať vozidlá niekedy aj na cestnú komunikáciu. Potreba parkovacích miest je každým rokom viac kritická, nakoľko počet osobných vozidiel narastá a obytné zóny nie sú dimenzované na súčasné počty vozidiel.

Značka zákaz parkovania
Zdroj: www.unsplash.com, Jackson Simmer

Parkovanie na chodníkoch má Slovensko v zákone ako jediná európska krajina. Doteraz platilo, že vodič má nechať 1,5 m široký odstup pri parkovaní na chodníku. To sa malo od marca 2022 zmeniť na úplný zákaz parkovania na chodníku podľa nového znenia zákona o cestnej premávke. Podľa aktuálne platného znenia zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 8/2009 Z.z. sa v § 52 odsek 2 uvádza, že:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

V znení od 1. 3. 2022 § 52 odsek 2 uvádza:

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

To znamená, že zastavenie a státie na chodníkoch pre autá bude zakázané. Ak to dovoľujú parametre chodníka, môžete tam odstaviť motocykel, či bicykel. Na túto zmenu sa musia pripraviť najmä vodiči, no aj mestá, napríklad zmenou parkovacej politiky, tvorbou nových parkovacích miest, zmenou dopravného značenia. Na druhej strane prináša novela zákona voľnejšie priestory v obytných zónach priateľské k udržateľnej mobilite. Chodci a užívatelia nemotorovej dopravy budú mať priestor na chodníkoch pre bezpečný pohyb. Zmena sa dotkne aj stavu lokálnej kvality ovzdušia, nakoľko motorové vozidlá budú občania parkovať na vyhradených parkoviskách. Malo by to motivovať aj k zmene správania občanov – prechodu od motorovej dopravy v rámci mesta k nemotorovej preprave, mestskej hromadnej doprave, zdieľaným bicyklom, kolobežkám a pod.  a samozrejme chôdzi. Tým by malo postupne dôjsť k redukcii prachových častíc – PM10 a PM2,5, a oxidov dusíka NOX.

Aká dôležitá je chôdza pre človeka sa môžete dočítať v článku Chôdza je kráľovnou pohybu.

K ďalším zmenám v prospech udržateľnej mobility patrí dostatočný bočný odstup od cyklistu (ale aj kolobežkára). Vodič automobilu musí zachovávať priestor/odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti.

Prednosť bude mať cyklista v prípadoch, ak ide v cyklistickom pruhu vyznačenom na ceste alebo aj stavebne oddelenom. Vodiči nebudú môcť ohroziť cyklistov na cestičke pre cyklistov, pri odbočovaní a vchádzaní na cestu. Motoristi budú musieť rešpektovať aj zákaz zastavenia a státia na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov.

Do zákona sa zavádza a definuje aj nový pojem „bicyklová cesta“. Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej „auto je hosť“. Vjazd motorových vozidiel do tejto cesty je prípustný len vtedy, ak to umožní dodatková tabuľa, a aj vtedy majú cyklisti vždy prednosť.

Prechodné obdobie zákazu parkovania na chodníkoch

Nakoľko mnohé samosprávy mali problém s dodržaním termínu bez výrazných problémov s parkovaním, došlo ku schváleniu prechodného obdobia, pričom motorové vozidlá budú parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel až do 30. septembra 2023. Táto úprava umožní samosprávam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý vo štvrtok 17. 3. 2022 schválilo plénum národnej rady SR.

Cieľom návrhu je umožniť vybraným motorovým vozidlám od účinnosti zákona, ktorá sa navrhuje dňom vyhlásenia, do 30. septembra 2023, parkovanie na chodníku za pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka.

Upravila sa aj najvyššia hmotnosť vozidla, ktoré môže stáť na chodníku pri dodržaní ostatných pravidiel, a to z 3 500 kg na 2800 kg. Dôvodom je, že chodníky sú projektované zhruba na nosnosť 2 800 kg a týmto spôsobom sa vylúčia veľké dodávky.

V najbližších mesiacoch sa však môžu tieto pravidlá čiastočne meniť, keďže priebežne dochádza k úpravám viacerých relevantných predpisov. Vývoj tejto témy budeme priebežne sledovať, a budeme vás včas informovať o podstatných a dôležitých zmenách.

Zdieľaj: