illustration-image-of-the-header

Domov Výzva pre školy na meranie znečisťovania ovzdušia z dopravy

Výzva pre školy na meranie znečisťovania ovzdušia z dopravy

13. 12. 2022 Mobilita

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia vyhlasuje výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku na meranie koncentrácií oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú primárne z dopravy. Meranie bude prebiehať na dvoch miestach pri škole počas 4 týždňov prostredníctvom pasívnych vzorkovačov, umiestnených podľa našich inštrukcií.

Deti pred školou a ruka s mobilom, ktorý meria NOx znečisťovanie z dopravy
Zdroj: www.freepik.com

Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, vrátane Slovenska. Vedecké dôkazy potvrdzujú, že deti sú obzvlášť ohrozenou skupinou obyvateľstva vplyvom znečisteného ovzdušia. Existuje výrazné riziko, že sa u dieťaťa rozvinie astma, sprevádzaná častými astmatickými záchvatmi, najmä ak žije v blízkosti rušnej cesty či križovatky. Znečistenie ovzdušia môže tiež ovplyvniť vývoj srdca, mozgu a nervového systému dieťaťa, a to dokonca ešte pred jeho narodením. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že žiadnu úroveň znečistenia ovzdušia nemožno považovať za bezpečnú. Chcete vedieť aké je ovzdušie v okolí vašej školy?

Aktivita je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Žiaci budú pracovať s mapou a spolu s manažérmi kvality ovzdušia (MKO) identifikujú miesta v blízkosti školy, kde môže byť ovzdušie vplyvom dopravy znečistené viac a kde menej. Žiaci budú za pomoci pedagógov a MKO následne inštalovať pasívne vzorkovače (trubičky). Pravidelne ich budú kontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Vybrané triedy budú sledovať vývoj počasia a jeho prípadné výkyvy a zmeny si budú značiť do pracovných hárkov. Okrem toho môžu žiaci spolu s učiteľmi zistiť, či sa v blízkosti ich školy (v meste/obci) nachádza aj monitorovacia stanica kvality ovzdušia (na webe dnesdycham.sk) a priebežne sledovať aj vývoj kvality ovzdušia. Prípadne je k dispozícii mobilná aplikácia (Dnes Dýcham), kde je možné sledovať stav ovzdušia priamo z mobilu.

Po ukončení merania si MKO prídu trubičky do škôl vyzbierať a následne ich zašleme na laboratórnu analýzu do odborného laboratória v Holandsku. Výsledky merania budú školám oznámené prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia v dohodnutom termíne. Následne budú žiaci za asistencie MKO prezentovať výsledky meraní pre svojich spolužiakov a vedenie školy a potom aj na pôde vyššieho územného celku za prítomnosti jeho vedenia, zástupcov samospráv a poslancov.

Kritériá pre uchádzačov o meranie:

  1. Nachádza sa vaša škola v blízkosti rušnej cestnej komunikácie, rušnej križovatky, väčšieho parkoviska, či v blízkosti priemyselnej alebo obchodnej zóny (zásobovanie nákladnými autami)?
  2. Má vaša škola záujem o enviro vzdelávanie?
  3. Máte na škole šikovných žiakov, ktorých zaujímajú nezvyčajné úlohy, tímová práca a aktivity v teréne?

Odborná porota1 vybrala 6 zaregistrovaných škôl za každý kraj (okrem Nitrianskeho kraja)2. Pri výbere porota okrem stanovených kritérií zvažovala najmä regionálne rozloženie v rámci kraja. Do výzvy sa celkovo prihlásilo 65 škôl. Kompletný zoznam vybraných škôl je k dispozícií v tomto dokumente PDF (PDF, 772 kB). Školy budú kontaktovať regionálni manažéri kvality ovzdušia. Merania na jednotlivých školách budú realizované v období 4 týždňov.

Naše spoločné merania pomôžu:

  • zlepšiť prácu v kolektíve žiakov, získať nové poznatky o životnom prostredí;
  • zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí vašej školy, viac si všímať svoje okolie;
  • vnímať kvalitu ovzdušia a to ako na ňu vplývame aj my sami;
  • poukázať na prepojenia zvýšeného výskytu oxidov dusíka NOx s frekventovanými cestami pri škole, s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilu na voľnobeh a podobne;
  • podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení;
  • prezentovať výsledky pred školou a pred zástupcami svojho mesta, obce a kraja.

Pomôžte s nami zlepšiť vzduch, ktorý dýchame my a najmä naše deti!

„Citizen science“ čiže občianska veda je zábavný a zaujímavý spôsob, ako zapojiť verejnosť do riešenia environmentálnych problémov. Zhromažďovaním vedeckých údajov môžeme v tomto prípade lepšie pochopiť problém, ktorým je zlá kvalita ovzdušia.

Podrobnejšie informácie o informatívnych meraniach oxidov dusíka (NOx) pomocou pasívno-difúznych vzorkovačov budú poskytnuté vybraným školám.

V prípade, že ste sa do výzvy nestihli prihlásiť včas a máte záujem o podobné aktivity na školách aj pre Vašich žiakov, sledujte naše webové stránky, máme toho v pláne oveľa viac 🙂

Viac informácií o výzve nájdete na stránke dnesdýcham.sk.

______________

1 Odbornú porotu tvoria zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského hydrometeorologického ústavu a manažéri kvality ovzdušia za jednotlivé kraje.
2 Nitriansky kraj nie je aktívne zapojený do projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Zdieľaj: