illustration-image-of-the-header

Domov Výsadba zelene v Košickom kraji

Výsadba zelene v Košickom kraji

19. 12. 2023 Ovzdušie

Stromy majú schopnosť absorbovať a redukovať znečisťujúce látky z ovzdušia. Tento proces, umožňuje stromom a iným rastlinám vstrebávať, zachytávať a neutralizovať škodlivé látky, ako sú napríklad oxidy dusíka, oxidy síry, prachové častice, ťažké kovy a ďalšie. Niektoré druhy stromov majú špecifické vlastnosti na zbavovanie ovzdušia znečisťujúcich látok. Napríklad javory, duby, lipy, jedle a smreky môžu efektívne zachytávať pevné častice a prach, zatiaľ čo katalpy sú schopné pohlcovať oxidy dusíka a oxidy síry pomocou svojich veľkých listov.

Výsadba stromov
Zdroj: LIFE Populair

V rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia sa v novembri uskutočnila výsadba 200 stromov v Košickom samosprávnom kraji. V obci Malá Lodina bolo na cintoríne vysadených 43 stromov v línii, ktorá opticky oddeľuje priestor posledného odpočinku od železničnej trate.

Obrázky: cintorín Malá Lodina

V obci Veľká Ida sa jednalo o výsadbu pozdĺž hlavnej komunikácie a parkovej úpravy v okolí kultúrneho domu. Skladbu 67 drevín tvorili najmä čerešne, hlohy, brezy, dule, pagaštany a katalpy. Realizácia čo najväčšieho podielu zelene v danom území bola využitá na elimináciu celkového zaťaženia územia a redukciu účinkov prašnosti a dopadov emisií v danej oblasti.  

Obrázky: Veľká Ida

V Spišskej Novej Vsi bola potrebná náhradná výsadba za vyrúbané stromy na jar 2023 pri výstavbe telocvične SOŠ ekonomickej na sídlisku Tarča. Vymedzený priestor pre novú výsadbu tvorili zelené plochy pozdĺž komunikácie, parkové úpravy vnútroblokov, miestneho parku, detského ihriska a aj priestranstva pred školou. Vysadili sme spolu 93 stromov a to rôzne druhy bukov, dubov, javorov, líp a smrekov omorikových. 

Obrázky: Spišská Nová Ves

Počas výsadby v jednotlivých obciach bola poskytnutá technická aj informačná pomoc, a taktiež prísľub budúcej spolupráce pri zabezpečení starostlivosti o vysadené dreviny zo strany starostov a zamestnancov obecných úradov.

Výsadba 110 stromov vo Veľkej Ide a Malej Lodine reprezentuje významný krok k posilneniu životného prostredia a zlepšeniu kvality ovzdušia. V Spišskej Novej Vsi, náhradná výsadba 93 stromov po výstavbe telocvične by mala prispieť k opätovnému zazelenaniu obce, lepšiemu ovzdušiu a celkovej kvalite života. S podporou starostov a obecných úradov je zabezpečená dlhodobá starostlivosť o nové dreviny a tým aj trvalý prínos pre miestnu komunitu. Účel stromov je nielen esteticky obohatiť lokality, ale aj efektívne zmierniť znečistenie územia, redukovať prašnosť a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu ovzdušia a životného prostredia.

Zdieľaj: