illustration-image-of-the-header

Domov Vplyv emisií na kvalitu ovzdušia v rámci Európy

Vplyv emisií na kvalitu ovzdušia v rámci Európy

08. 06. 2022 Mobilita

Zhoršená kvalita ovzdušia trápi dodnes nejedného Európana a to najmä v mestských oblastiach. Zatiaľ čo emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a ich koncentrácie v okolitom ovzduší za posledné dve desaťročia v Európe výrazne klesli, kvalita ovzdušia zostáva v mnohých oblastiach nízka.

Dopravná zápcha na diaľnici
Zdroj: www.envato.com

Európska Environmentálna Agentúra (EEA) vo svojej správe zo 16. februára 2022 sumarizuje výsledky hodnotenia programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) a uvádza, že prekračovanie limitnej hodnoty pre znečisťujúcu látku oxidu dusičitého (NO2) je spôsobené primárne cestnou dopravou, zatiaľ čo lokálne vykurovanie spôsobuje prekračovanie limitných hodnôt pre tuhé znečisťujúce látky (PM).

EEA hodnotila celkovo 944 programov na zlepšenie kvality ovzdušia za obdobie rokov 2014 až 2020. Tieto vypracovávajú a implementujú jednotlivé členské krajiny na ochranu zdravia obyvateľov a ochranu ekosystémov v miestach, kde kvalita ovzdušia poklesne pod európske štandardy. Cieľom týchto opatrení je zníženie trvania prekračovania limitných hodnôt na najkratšiu možnú mieru. Väčšina PZKO sa zameriava práve na zníženie úrovne spomínaných dvoch látok NO2 a PM10 (tuhé znečisťujúce látky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 µm). Za spomínané obdobie, dve tretiny všetkých prekročení koncentrácií limitných hodnôt NO2 sú spôsobené hustou dopravou v mestských centrách a v tesnej blízkosti hlavných ciest. Znečistenie ovzdušia pochádzajúce z dopravy prevažuje v západnej a severnej Európe. Krajiny Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Portugalsko a Veľkej Británie uvádzajú dopravu ako jediný zdroj, ktorý prevyšuje stanovené limity v kvalite ovzdušia.

V južnej a východnej Európe naopak lokálne vykurovanie predstavuje významný zdroj, ktorý prispieva k prekračovaniu limitov PM10 . K týmto krajinám, spolu s Chorvátskom, Cyprom, Bulharskom, Talianskom, Poľskom, a Slovinskom, patríme aj my.

Čo sa týka opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré sa zaviedli v rámci spomínaných PZKO, dve tretiny z nich sú zamerané na dopravu a znižovanie koncentrácii oxidov dusíka (NOx), iba 12 % sa zameriavalo na lokálne vykurovanie a 4 % na opatrenia v sektore poľnohospodárstva ako významného prispievateľa k emisiám tuhých znečisťujúcich látok (PM).

Podľa záverečnej správy EEA o kvalite ovzdušia v Európe za rok 2021, dlhodobé vystavanie znečistenému ovzdušiu má za  následok predčasné úmrtia a iné ochorenia. EEA odhaduje že v 27 členských krajinách v roku 2019 až 307 000 ľudí zomrelo predčasne v dôsledku znečistenia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami (PM) a približne 40 400 ľudí v dôsledku znečistenia NO2.

Európska komisia si v rámci akčného plánu nulových emisií Európskej zelenej dohody, predsavzala znížiť do roku 2030 množstvo predčasných úmrtí spôsobených PM2,5 o 55 % v porovnaní s úrovňou roku 2005. Pre tento cieľ sa komisia zaviazala revidovať niekoľko smerníc a politík, ktoré znížia úroveň znečistenia priamo na zdroji. Takými sú napríklad cestná doprava a stavebníctvo. V rovnakom duchu sa bude niesť aj revízia smernice o ochrane ovzdušia, ktorá sa bude snažiť priblížiť novým odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) publikovaným v septembri 2021.

Zdieľaj: