illustration-image-of-the-header

Domov Viete, čo dýchate v Prešovskom kraji?

Viete, čo dýchate v Prešovskom kraji?

19. 07. 2021 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Prešovského kraja. 

Zdroj: unsplash.com

Znečistenie ovzdušia je závažným celosvetovým problémom, ktorý ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj prírodné ekosystémy. Na kvalitu ovzdušia pôsobia znečisťujúce látky, ktoré sa do atmosféry dostávajú následkom ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov. 

Na Slovensku sa za posledných 30 rokov kvalita ovzdušia významne zlepšila, avšak na niektorých miestach nedosahuje požadovanú úroveň a ovplyvňuje kvalitu ľudského života aj životného prostredia.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia a rizikové oblasti

Dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Prešovskom kraji je vykurovanie domácností. Najmä v menších obciach v hornatej časti územia, kde je najvyšší podiel kúrenia palivovým drevom v porovnaní s ostatnými oblasťami kraja. Ďalším zdrojom emisií je cestná doprava. Hustou premávkou je postihnutá hlavne cesta č. 18 v okresoch Prešov a Vranov nad Topľou, tiež cesta č. 3450 v Prešove. V okrese Bardejov je to cesta č. 77. V okrese Poprad sú zaťažené cesty č. 3080 a č. 67. Okres Kežmarok má vyťaženú cestu č. 67. Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia v kraji sú z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. V závislosti od meteorologických podmienok sa tu môže prejaviť vplyv drevospracujúceho priemyslu a teplární.

Na území Prešovského kraja je vymedzená aj tzv. oblasť riadenia kvality ovzdušia (ORKO), teda oblasť s preukázateľne zhoršenou kvalitou ovzdušia. Ide o územie mesta Prešov a obce Ľubotice.

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav

Okrem ORKO možno identifikovať v regióne aj iné rizikové oblasti. Ako rizikové boli určené oblasti sídiel s vysokou produkciou emisií prachových častíc z lokálneho vykurovania a s nízkou priemernou rýchlosťou vetra, ktoré sa nachádzajú v úzkych údoliach a dolinách.

Viac informácií o kvalite ovzdušia v Prešovskom kraji nájdete na: https://populair.sk/web-documents/462/viete-co-dychate-psk-brozura.pdf

Aktuálny stav kvality ovzdušia v Prešovskom kraji môžete sledovať na: https://dnesdycham.populair.sk/detail/zona-po/1

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia

V záujme zmeny nepriaznivého stavu kvality ovzdušia sú pre zóny a aglomerácie vypracovávané programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) s cieľom prijať opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšiť kvalitu ovzdušia dlhodobo.

Aktuálne prebieha príprava nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Základným predpokladom tvorby politicky a spoločensky akceptovateľného návrhu PZKO je participatívny prístup a zapojenie odbornej aj širokej verejnosti do procesu tvorby PZKO.

V súvislosti s riadením kvality ovzdušia pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR metodický pokyn za účelom usmernenia okresných úradov v sídle kraja a samospráv pri príprave a vypracovaní PZKO, prípadne ďalších opatrení. Návrh opatrení spočíva v identifikácii zdrojov znečisťovania. Významnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na Slovensku je vykurovanie domácností a doprava. Ide o oblasti, v ktorých zohráva dôležitú úlohu správanie, resp. zmena správania spoločnosti ale aj dostupná a kvalitná infraštruktúra.

Stav životného prostredia, vrátane kvality ovzdušia, ovplyvňuje každý z nás svojimi každodennými činnosťami a rozhodnutiami. Týka sa to spôsobu presunu do zamestnania, vykurovania, nakupovania potravín a produktov, triedenia odpadu z domácnosti aj v rámci pracovných činností, používania výrobkov šetrných k životnému prostrediu, ktoré spĺňajú vysoké štandardy pri ich výrobe aj likvidácii, jednoducho všetkých našich aktivít. Základom je snažiť sa dosiahnuť čo najnižšiu ekologickú záťaž životného prostredia, tzv. ekologickú, resp. uhlíkovú stopu, ktorá všetky tieto činnosti prepočítava na emisie skleníkových plynov. 

Podnety týkajúce sa znečisťovania ovzdušia môžete zasielať prostredníctvom formuláru alebo priamo na regionálnych manažérov kvality ovzdušia: https://populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia

Aktuálny stav kvality ovzdušia na Slovensku môžete sledovať na www.dnesdycham.sk

Zdieľaj: