illustration-image-of-the-header

Domov Viete, čo dýchate v Košickom kraji?

Viete, čo dýchate v Košickom kraji?

05. 08. 2021 Ovzdušie

Všetci chceme dýchať čistý vzduch. Nie každý si však uvedomuje, aká je kvalita ovzdušia a do akej miery môže sám prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Predstavujeme ďalšiu zo série publikácií o kvalite ovzdušia na Slovensku zameranú na územie Košického kraja. 

Zdroj: unsplash.com

Znečistenie ovzdušia je závažným celosvetovým problémom, ktorý ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie ako aj prírodné ekosystémy. Na kvalitu ovzdušia pôsobia znečisťujúce látky, ktoré sa do atmosféry dostávajú následkom ľudskej činnosti alebo z prírodných zdrojov. 

Na Slovensku sa za posledných 30 rokov kvalita ovzdušia významne zlepšila, avšak na niektorých miestach nedosahuje požadovanú úroveň a ovplyvňuje kvalitu ľudského života aj životného prostredia.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia a rizikové oblasti

Kvalitu ovzdušia v Košickom kraji, ako aj v meste Košice, ovplyvňuje dominantný priemyselný zdroj znečistenia. Dopravná situácia je z dôvodu nízkeho počtu diaľničných úsekov a obchvatov miest komplikovaná, keďže cez Košický kraj prechádzajú cesty medzinárodného významu. V meste Košice je najviac dopravne zaťažený obchvat centra mesta. Väčšina domácností v mestách kraja je napojená na centrálne zdroje tepla, no v menších obciach a ekonomicky menej vyspelých lokalitách pozorujeme trend prechodu na tuhé palivo, čo v dôsledku horšej technickej vybavenosti lokálnych kúrenísk, nedostatočných znalostí správneho spôsobu vykurovania v nich a komplikovanej orografickej situácie vedie k zhoršenej kvalite ovzdušia.

Na území Košického kraja sú vymedzené aj tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), teda oblasti s preukázateľne zhoršenou kvalitou ovzdušia. Ide o územie mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida a územie mesta Krompachy.

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav

Okrem ORKO možno identifikovať v regióne aj iné rizikové oblasti. Ako rizikové boli určené oblasti sídiel s vysokou produkciou emisií prachových častíc z lokálneho vykurovania a s nízkou priemernou rýchlosťou vetra, ktoré sa nachádzajú v úzkych údoliach a dolinách.

Viac informácií o kvalite ovzdušia v Košickom kraji nájdete na: https://populair.sk/web-documents/521/viete-co-dychate-ksk-brozura.pdf

Aktuálny stav kvality ovzdušia v Košickom kraji môžete sledovať na: https://dnesdycham.populair.sk/detail/zona-ke/1

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia

V záujme zmeny nepriaznivého stavu kvality ovzdušia sú pre zóny a aglomerácie vypracovávané programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) s cieľom prijať opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšiť kvalitu ovzdušia dlhodobo.

Aktuálne prebieha príprava nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Základným predpokladom tvorby politicky a spoločensky akceptovateľného návrhu PZKO je participatívny prístup a zapojenie odbornej aj širokej verejnosti do procesu tvorby PZKO. 

V súvislosti s riadením kvality ovzdušia pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR metodický pokyn za účelom usmernenia okresných úradov v sídle kraja a samospráv pri príprave a vypracovaní PZKO, prípadne ďalších opatrení. Návrh opatrení spočíva v identifikácii zdrojov znečisťovania. Významnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na Slovensku je vykurovanie domácností a doprava. Ide o oblasti, v ktorých zohráva dôležitú úlohu správanie, resp. zmena správania spoločnosti ale aj dostupná a kvalitná infraštruktúra.

Stav životného prostredia, vrátane kvality ovzdušia, ovplyvňuje každý z nás svojimi každodennými činnosťami a rozhodnutiami. Týka sa to spôsobu presunu do zamestnania, vykurovania, nakupovania potravín a produktov, triedenia odpadu z domácnosti aj v rámci pracovných činností, používania výrobkov šetrných k životnému prostrediu, ktoré spĺňajú vysoké štandardy pri ich výrobe aj likvidácii, jednoducho všetkých našich aktivít. Základom je snažiť sa dosiahnuť čo najnižšiu ekologickú záťaž životného prostredia, tzv. ekologickú, resp. uhlíkovú stopu, ktorá všetky tieto činnosti prepočítava na emisie skleníkových plynov. 

Podnety týkajúce sa znečisťovania ovzdušia môžete zasielať prostredníctvom formuláru alebo priamo na regionálnych manažérov kvality ovzdušia: https://populair.sk/sk/manazeri-kvality-ovzdusia

Aktuálny stav kvality ovzdušia na Slovensku môžete sledovať na www.dnesdycham.sk
 

Zdieľaj: