illustration-image-of-the-header

Domov Trnavská župa vyhlásila štyri dotačné schémy

Trnavská župa vyhlásila štyri dotačné schémy

28. 02. 2023 Ovzdušie

Trnavská župa cez štyri dotačné schémy rozdelí 1,3 milióna eur, z toho Dotácie pre obce je určených 150 – tisíc eur na podporu aktivít v piatich oblastiach. V piatok 17. februára 2023 sa uskutočnilo 3. riadne zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, na ktorom poslanci schválili aj vyhlásenie štyroch dotačných výziev v celkovom objeme 1,3 milióna eur.

Dotačné výzvy 2023
Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Ako uviedol trnavský župan Jozef Viskupič, z celkového balíka peňazí bude
450-tisíc eur určených pre organizácie a 150-tisíc eur pre obce na podporu aktivít v piatich oblastiach. Ďalšieho pol milióna eur sa rozdelí medzi miestne akčné skupiny či občianske združenia, ktoré sa venujú regionálnemu rozvoju alebo pôsobia v oblasti cestovného ruchu. Ďalej uviedol, že popri
náročnej hospodárskej situácii sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov. V prípade organizácií ide o pokles z 10 na 5 % a v prípade obcí z 25 tiež na 5 %.

Obce a organizácie môžu požiadať o financie do 10. marca 2023, pričom môžu podať po dve žiadosti v minimálnej výške 500 eur. Podporené budú verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a životného prostredia.

Predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy“  pre aktivitu v oblasti životného prostredia je možné na:

  • revitalizáciu alebo rozširovanie menších zelených plôch v extravilánoch a intravilánoch miest a obcí a v poľnohospodárskej krajine (obnova remízok, alejí, sadov a výsadba zelene-kvety, kríky atď.
  • ochranu, obnovu a trvale udržateľný rozvoj životného prostredia, prírody a prírodných zdrojov (napr. vodozádržné opatrenia, odpadové hospodárstvo, nelegálne skládky, edukatívne aktivity v oblasti životného prostredia)
  • zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.

Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky. O pridelení dotácií bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať na svojom májovom zasadnutí.

Podrobnosti o jednotlivých dotačných výzvach a príspevkoch pre rok 2023 nájdete www.trnava-vuc.sk

Zdieľaj: