illustration-image-of-the-header

Domov Trilaterálny workshop ku kvalite ovzdušia

Trilaterálny workshop ku kvalite ovzdušia

06. 06. 2023 Ovzdušie

V rámci nášho projektu Populair aktívne udržiavame vzťahy s medzinárodnými partnermi, čo sa prejavilo aj nedávno usporiadaným Trilaterálnym workshopom v Piešťanoch, ktorý sa konal v dňoch 17. – 19.05.2023. Na tomto podujatí sme privítali zahraničné projekty HungAIRy z Maďarska a Malopolska – In a healthy atmosphere z Poľska, ktoré sa, rovnako ako my, zaoberajú problematikou kvality ovzdušia.

Spoločná fotka účastníkov workshopu
Zdroj: LIFE Populair

HungAIRy je 8-ročný projekt finančne podporený z programu LIFE. Jeho ambíciou je zlepšiť nepriaznivú kvalitu ovzdušia v 10 maďarských obciach v 8 regiónoch krajiny. Jeho špecifické ciele sú:

  • Zlepšenie efektívneho riadenia kvality ovzdušia a implementácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia.
  • Podpora opatrení týkajúcich sa kvality ovzdušia a zvyšovanie povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia.
  • Vzdelávanie verejnosti o správnych technikách vykurovania.
  • Zlepšenie monitorovania a podávania správ o kvalite ovzdušia na regionálnej a miestnej úrovni.

K naplneniu týchto cieľov majú prispieť hlavné aktivity projektu, ktoré zahŕňajú inštaláciu nových monitorovacích staníc kvality ovzdušia, vybudovanie siete eko-manažérov, podporu udržateľnej mobility, vývoj nástroja na modelovanie kvality ovzdušia pre podporu rozhodovania, zvyšovanie povedomia a prenos znalostí, znižovanie emisií produkovaných domácnosťami, ako aj  aplikáciu udržateľných poľnohospodárskych technológií.

Malopoľska projekt, známy ako LIFE IP „Implementácia plánu kvality ovzdušia pre Malopoľský región“, sa zameriava na boj proti silnému znečisteniu ovzdušia v južnom Poľsku v Malopoľskom regióne. Hlavným zdrojom znečistenia sú zastarané domáce kotly na tuhé palivá. Projekt sa zameriava na implementáciu Plánu kvality ovzdušia v Malopoľsku odstránením zastaraných kotlov, modernizáciou vykurovacích systémov a zlepšením energetickej účinnosti v budovách. Zahŕňa vytvorenie siete eko-manažérov, ktorí budú poskytovať poradenské služby, prevádzkovanie regionálneho centra na školenie a zdieľanie znalostí, vedenie informačných kampaní, vývoj nástrojov na modelovanie znečistenia a vytvorenie medzinárodného systému modelovania látok znečisťujúcich ovzdušie. Projekt sa snaží dosiahnuť znižovanie emisií, zvyšovať informovanosť a podporovať spoluprácu medzi miestnymi a medzinárodnými subjektmi.

Počas dvoch dní workshopu boli prezentované a diskutované rôzne témy, pri ktorých si jednotlivé projekty vymieňali skúsenosti a nápady. Odzneli témy ako napríklad aktuálny stav implementácie jednotlivých projektov, otázky národnej a regionálnej legislatívnej úpravy ochrany ovzdušia na Slovensku, monitorovanie a modelovanie kvality ovzdušia a finančné mechanizmy. Súčasťou podujatia boli aj tzv. okrúhle stoly zamerané na osvetu, programy na zlepšenie kvality ovzdušia, informatívny monitoring kvality ovzdušia a príklady dobrej praxe.

V posledný deň workshopu organizátori pripravili exkurziu do triediaceho centra Správcu zálohového systému v Kočovciach, ako príklad dobrej praxe implementovaný na Slovensku. Je to nová nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku. Zálohový systém na PET fľaše a plechovky bol spustený 01.01.2022 a od začiatku sa môže pochváliť skvelými výsledkami. Systém prekonal očakávanú návratnosť 60 %, keďže prvý rok bolo vyzbieraných 820 000 000 fliaš, čo predstavuje až 71 % návratnosť. Do roku 2025 je cieľom toto číslo zvýšiť na 90 %.

Po úvodnej prednáške mali účastníci možnosť si pozrieť priamo proces spracovania prijatých zálohovaných obalov z odberných miest a medzi-skladov Správcu. V triediacom centre je umiestnená optická linka, ktorá triedi materiály podľa druhov a farieb a pripravuje hotové balíky vytriedeného plastového a kovového materiálu pre recyklátorov.

Zálohovanie dáva šancu vyzbierať materiál vyššej kvality, ktorý sa dá efektívne využiť pri výrobe nových obalov, čím sa šetria prírodné zdroje, znižuje množstvo použitej energie a tým aj emisie CO2. Na Slovensku sa teda môžeme pýšiť funkčným systémom, ktorý je inšpiráciou aj pre iné európske krajiny.

Zdieľaj: