illustration-image-of-the-header

Domov Trenčianska župa ponúka finančnú pomoc na zelené projekty

Trenčianska župa ponúka finančnú pomoc na zelené projekty

16. 02. 2021 Osveta

Trenčiansky samosprávny kraj už od roku 2016 podporuje environmentálne projekty prostredníctvom vlastného grantového programu „Zelené oči“. 

Zdroj: teplice.sk

Projekt mesta Trenčianske Teplice skrášlil sídliskovú časť trvalkovou výsadbou. Súčasťou projektu bola aj beseda a osadenie informačnej tabule. 

Župa poskytuje finančnú pomoc na aktivity a činnosti zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja. 

Žiadateľmi môžu byť obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ale aj podnikatelia, ktorí vytvoria projekt s verejnoprospešným účelom. Podmienkou je sídlo na území Trenčianskej župy. 

Projekty v rámci grantu Zelené oči sú väčšinou zamerané na zveľaďovanie verejných priestorov, výsadbu zelene, budovanie komunitných a certifikovaných prírodných záhrad, efektívne využívanie energií  alebo na environmentálne výučbové a osvetové programy pre školy aj verejnosť, vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných či medzinárodných projektoch, organizáciu environmentálnych vzdelávacích zájazdov, resp. zabezpečenie environmentálnych školení zamestnancov a podobne. 

Počas piatich rokov trvania grantového programu TSK podporil 116 projektov v celkovej sume takmer 200 000 EUR

Na jeden projekt  je možné čerpať maximálne 2 000 EUR a Trenčianska župa do tejto sumy preplatí 100 % nákladov. Žiadosti je možné zasielať priebežne, najneskôr však do 31. augusta príslušného roka. 

Schvaľovanie žiadostí prebieha systémom hodnotiacich kôl, ktoré sú uzavreté vždy k 31.1., 31.3., 31.5. a 31.8. príslušného roka. Všetky potrebné informácie o grantovej schéme Zelené oči nájdete tiež na webe TSK v sekcii Regionálny rozvoj: https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa/zelene-oci.html?page_id=323086 
 

Zdieľaj: