illustration-image-of-the-header

Domov Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy

Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy

07. 09. 2022 Ovzdušie

Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

Modrá obloha a zelený les
Zdroj: www.unsplash.com

Tohtoročná téma „Ovzdušie, ktoré zdieľame“ sa zameriava na cezhraničný charakter znečistenia ovzdušia, pričom zdôrazňuje potrebu kolektívnej zodpovednosti a akcie. Znečistenie nepozná hranice a lokálne vyprodukované znečisťujúce látky ovplyvňujú kvalitu ovzdušia aj na vzdialených územiach.

Z globálneho hľadiska nie je situácia vôbec potešujúca. Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že 99 % populácie je vystavených znečistenému ovzdušiu, ktoré každoročne spôsobuje odhadom 7 miliónov predčasných úmrtí. Na znečistenie ovzdušia sú citlivé najmä tehotné ženy, deti, chronicky chorí pacienti a seniori. Podľa štatistík Európskej environmentálnej agentúry dochádza na Slovensku približne k 5000 predčasným úmrtiam. Neviditeľné prachové častice (PM2,5) prenikajú hlboko do našich pľúc a krvného obehu a môžu byť zodpovedné za choroby ako je mŕtvica, chronické ochorenia dýchacích ciest, astmu, rakovinu pľúc, srdcový infarkt a iné.

V súvislosti s prekročením limitných hodnôt na ochranu zdravia čelí Slovensko od roku 2009 konaniu za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia. Európska komisia 18. februára 2021 rozhodla o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska kvôli zlej kvalite ovzdušia, spôsobenej vysokou úrovňou prachových častíc (PM10).

Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami na Slovensku je vykurovanie domácností tuhým palivom. Situáciu môžu zhoršiť aj zlé rozptylové podmienky alebo miesta s častým výskytom teplotných inverzií v dolinách, kde sa znečistenie nemá možnosť rozptýliť do okolia a drží sa v blízkosti obydlí. Vysoké koncentrácie prachových častíc môžu byť taktiež namerané pri frekventovaných cestných úsekoch, parkoviskách a lokálne sa môže prejaviť aj vplyv veľkých priemyselných zdrojov.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s ďalšími rezortami vynakladá veľké úsilie na riešenie problematiky znečisteného ovzdušia. Pripravuje nový zákon o ochrane ovzdušia s náročnejšími požiadavkami na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. Ďalej boli spustené dotačné programy pre verejnosť, ktoré pomáhajú ľuďom rekonštruovať ich domy, aby sa zlepšili ich tepelnoizolačné vlastnosti alebo sa vymenili neefektívne vykurovacie zariadenia. Medzi takéto programy patrí napr. Zelená domácnostiam alebo Plán obnovy, v rámci ktorého bol predstavený mechanizmus dotácie obnovy rodinných domov. K obnove domov boli dňa 6.9.2022 zverejnené dve výzvy s bližšími informáciami na tomto odkaze: www.obnovdom.sk

Rezort životného prostredia od januára 2020 implementuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporený Európskou úniou, vďaka ktorému vznikla národná sieť 15 manažérov kvality ovzdušia. Ich úlohou je posilňovať odborné kapacity na regionálnej a lokálnej úrovni. Zároveň majú za úlohu spolupracovať so štátnou správou a so samosprávou na riadení kvality ovzdušia a pomáhajú pri tvorbe Programov na zlepšenie kvality ovzdušia.

V rámci projektu bola spustená aj webová stránka www.dnesdycham.sk, kde verejnosť môže sledovať výsledky meraní z 52 monitorovacích staníc kvality ovzdušia. Informácie sa aktualizujú každú hodinu, pričom úroveň kvality ovzdušia je hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia (tzv. semafor). Vo finálnej fáze vývoja je aj mobilná aplikácia Dnes Dýcham, cez ktorú bude napríklad možné dostávať notifikácie pri zhoršenom stave ovzdušia. Vďaka včasnému upozorneniu budú môcť jej používatelia prispôsobiť svoje denné aktivity aj v závislosti od svojho zdravotného stavu. 

Informácie o projektových aktivitách, kontakty na manažérov kvality ovzdušia a informačné materiály o kvalite ovzdušia na stiahnutie sú dostupné na www.populair.sk

Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku bude nevyhnutne závisieť od viacerých zmien, vrátane zmeny postoja jednotlivcov. Najdôležitejším riešením znečistenia ovzdušia je odklon od fosílnych palív a ich nahradenie obnoviteľnými zdrojmi energie, zníženie spotreby energie osvojením si zodpovedných návykov a používaním efektívnejších vykurovacích zariadení. Udržateľné spôsoby dopravy, podpora spolujazdy a verejnej dopravy rovnako pomôžu výrazne znížiť znečistenie ovzdušia. Budovy, ako strategická infraštruktúra krajiny, v ktorých trávime väčšinu svojho času, spotrebúvajú až 40 % energie, zásadne vplývajú na znečistenie ovzdušia. Udržateľný životný štýl nevychádza z toho, že by ním niekto chcel zachrániť celý svet, ale je skôr o prijatí osobnej zodpovednosti za stav životného prostredia.

Spoločnými silami #zamodruoblohu

Zdieľaj: