illustration-image-of-the-header

Domov Svetová zdravotnícka organizácia predstavila odporúčania v záujme ochrániť milióny životov pred znečistením v ovzduší

Svetová zdravotnícka organizácia predstavila odporúčania v záujme ochrániť milióny životov pred znečistením v ovzduší

24. 09. 2021 Ovzdušie

Znečistené ovzdušie predstavuje jedno z najzávažnejších environmentálnych rizík pre ľudské zdravie, spoločne so zmenou klímy. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predstavila nové odporúčania v záujme ochrániť milióny životov pred znečistením v ovzduší.

Zdroj: who.it

Nové odporúčania WHO poskytujú jasné dôkazy o tom, aké má znečistené ovzdušie negatívny dopad na ľudské zdravie a to aj pri nižších koncentráciách znečisťujúcich látok. Odporúčania navrhujú nové limity na ochranu zdravia pre znečisťujúce látky v snahe chrániť zdravie obyvateľstva znižovaním koncentrácií kľúčových znečisťujúcich látok, z ktorých určité prispievajú aj k zmene klímy.

Od poslednej aktualizácie odporúčaní WHO v roku 2005, značne narastá počet dôkazov, ktoré ukazujú ako veľmi zhoršená kvalita ovzdušia ovplyvňuje rôzne aspekty zdravia. Z tohto dôvodu a po systematickom preskúmaní širokej škály dát, WHO navrhuje sprísniť takmer všetky úrovne kvality ovzdušia s dôrazom na to, že ich prekračovanie predstavuje závažné ohrozenie zdravia. Pričom ich dodržiavanie môže zachrániť milióny ľudských životov.

Vystavenie znečisťujúcim látkam v ovzduší vedie podľa odhadov každoročne k 7 miliónom predčasných úmrtí a má za následok stratu miliónov zdravých rokov života. U detí sa prejavuje obmedzeným rastom a funkciou pľúc, infekciami dýchacej sústavy a ťažkou formou astmy. Čo sa dospelých týka, srdcovo-cievne choroby a mŕtvice patria medzi najčastejšie príčiny predčasných úmrtí, ktoré možno pripísať zlej kvalite ovzdušia. Vynárajú sa aj ďalšie zdravotné účinky, ako diabetes či neurodegeneratívne ochorenia. Znečistené ovzdušie a jeho vplyv na zdravie tak predstavuje rovnako vážne riziko ako napríklad nezdravé stravovanie a fajčenie tabaku.

Znečistené ovzdušie predstavuje jedno z najzávažnejších environmentálnych rizík pre ľudské zdravie, spoločne so zmenou klímy. Zlepšovanie kvality ovzdušia však môže zvýšiť šance zmierňovania vplyvov zmeny klímy, zatiaľ čo znižovanie emisií môže dopomôcť k lepšej kvalite ovzdušia. Snahou dosiahnuť odporúčané limity budú krajiny vedieť ochrániť zdravie obyvateľov ako aj zmierňovať vplyv zmeny klímy.

Nové odporúčania WHO navrhujú nové limity pre 6 znečisťujúcich látok, pri ktorých je dokázané, že majú negatívny vplyv na ľudské zdravie. Ak sa opatrenia zamerajú na znižovanie koncentrácií prachových častíc (PM), ozónu (O3), oxidu dusičitého (NO2), oxidu siričitého (SO2) a oxidu uhoľnatého (CO), bude to mať vplyv aj na ďalšie nebezpečné látky.

Zdroj: who.int

Zdravotné riziko spojené s prachovými časticami PM10 a PM2,5 je obzvlášť závažné. Prachové častice dokážu po vdýchnutí preniknúť hlboko do pľúc, PM2,5 dokonca až do krvného obehu, dôsledkom čoho sú srdcovo-cievne a respiračné ochorenia a postihnuté môžu byť aj ďalšie orgány. Zdrojom prachových častíc sú predovšetkým spaľovacie procesy, či už v doprave, energetike, našich domácnostiach, priemysle i poľnohospodárstve. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala znečistenie vonkajšieho ovzdušia a prachové častice ako karcinogénne.

Odporúčania WHO taktiež kladú dôraz na dobrú prax v oblasti riadenia určitých typov tuhých znečisťujúcich látok (čierny uhlík, ultrajemné častice, častice z piesočných búrok), pre ktoré doposiaľ nie je dostatok kvantitatívnych údajov pre nastavenie odporúčaných limitov. Týkajú sa vonkajšieho aj vnútorného prostredia a pokrývajú všetky rámce.

Znečistenie ovzdušia je hrozbou pre zdravie ľudí po celom svete, najviac však zasahuje obyvateľov krajín s nízkym a stredným príjmom,“ uviedol Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO. „Nové odporúčania WHO predstavujú praktický nástroj založený na dátach určený pre zlepšovanie kvality ovzdušia, na ktorom sme všetci závislí. Vyzývam všetky krajiny a všetkých vás, ktorí bojujete za ochranu životného prostredia, aby ste ich využili na zastavenie trápenia a záchranu životov.

Nerovnomerné zaťaženie chorobami

Rozdiely vo vystavení znečisťujúcim látkam v ovzduší sa celosvetovo prehlbujú, najmä v krajinách s nízkym a stredným príjmom možno sledovať zvýšené koncentrácie znečistenia v ovzduší z dôvodu rozsiahlej urbanizácie a hospodárskeho rastu, ktoré sú vo veľkom závislé od spaľovania fosílnych palív.

WHO odhaduje, že znečistené ovzdušie každoročne zapríčiňuje milióny úmrtí, predovšetkým následkom neprenosných ochorení. Čistý vzduch by mal byť základným ľudským právom a nevyhnutnou podmienkou pre zdravú a produktívnu spoločnosť. Avšak napriek určitým zlepšeniam za posledné tri desaťročia neustále predčasne umierajú milióny ľudí, častokrát citlivé a marginalizované skupiny obyvateľstva,“ uviedol Dr Hans Henri P. Kluge, regionálny riaditeľ WHO Europe. „Poznáme rozsah problému a vieme ako ho riešiť. Nové odporúčania poskytujú tvorcom politík spoľahlivé dôkazy a nevyhnuté nástroje na vysporiadanie sa s dlhodobou zdravotnou hrozbou.

Hodnotenie kvality okolitého ovzdušia na globálnej úrovni naznačuje, že strácame stovky miliónov zdravých rokov života, predovšetkým v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Čím viac je obyvateľstvo vystavené znečisteniu v ovzduší, tým väčšie sú vplyvy na zdravie, najmä u jedincov s chronickými ochoreniami (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, srdcové ochorenia), taktiež u seniorov, detí a tehotných žien.

Podľa údajov z roku 2019, viac ako 90 % svetového obyvateľstva žilo v oblastiach, kde koncentrácie znečisťujúcich látok prekračovali odporúčania WHO z roku 2005 pre dlhodobé vystavenie prachovým časticiam PM2,5. Krajiny so zlepšujúcou sa kvalitou ovzdušia na základe strategických politík môžu vidieť výrazný pokles v koncentráciách znečisťujúcich látok, zatiaľ čo zhoršenie za posledných 30 rokov bolo menej badateľné v regiónoch s už dobrou kvalitou ovzdušia.

Cesta k dosiahnutiu odporúčaných limitov pre ovzdušie znečisťujúce látky

Cieľom odporúčaní WHO je, aby všetky krajiny dosiahli odporúčané limity pre znečisťujúce látky. Berúc do úvahy fakt, že ide o ťažkú úlohu pre krajiny a regióny, ktoré sužujú vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok, WHO navrhuje prechodné ciele pre postupné zlepšovanie kvality ovzdušia, ktoré zaistí postupné ale významné zdravotné benefity pre obyvateľstvo.

Takmer 80 % úmrtiam súvisiacich s PM2,5 je možné predchádzať za predpokladu, že by sa dodržiavali odporúčané limity v oblasti kvality ovzdušia, ktoré navrhuje WHO. Dosiahnutie prechodných cieľov by malo zároveň za následok zníženie záťaže chorobami, ktoré by bolo značné v krajinách s vysokými koncentráciami jemných prahových častíc (PM2,5) a s veľkým počtom obyvateľstva. 

Poznámka na záver

Ako všetky odporúčania WHO, nové odporúčania pre oblasť kvality ovzdušia nie sú právne záväzné. Slúžia ako nástroj založený na dátach určený pre tvorcov politík pre usmernenie legislatívy v záujme znižovania koncentrácií znečisťujúcich látok a taktiež chorobnosti zapríčinenej zlou kvalitou ovzdušia. Návrh odporúčaní striktne dodržiava stanovenú metodológiu, implementovanú pracovnou skupinou. Tá je založená na údajoch získaných zo 6 systematických posudkov, ktoré posudzovali viac ako 500 štúdií. Návrh odporúčaní bol pod dohľadom riadiacej skupiny vedenej Európskym centrom pre životné prostredie a zdravie (ECEH).

Tlačová konferencia WHO dostupná v anglickom jazyku: https://www.facebook.com/watch/live/?v=212389214148357&ref=watch_permalink

Zdroj: who.int

Zdieľaj: