illustration-image-of-the-header

Domov Spoločne za lepšou kvalitou ovzdušia v Banskobystrickom kraji

Spoločne za lepšou kvalitou ovzdušia v Banskobystrickom kraji

06. 05. 2024 Ovzdušie

V súvislosti s pripravovaným Programom na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) v zóne Banskobystrický kraj, Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Banskobystrickým samosprávnym krajom organizuje vo vybraných mestách 5 stretnutí so zástupcami samospráv.

Námestie SNP v Banskej Bystrici
Zdroj: Adobe Stock

K dnešnému dňu prebehli štyri stretnutia (Obr. 1), a to v mestách Zvolen, Lučenec, Tornaľa a Žarnovica:

  • Prvé stretnutie k tvorbe PZKO sa konalo dňa 9.4.2024 v meste Zvolen. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia samospráv z okresov Zvolen, Detva a Krupina.
  • Druhé stretnutie konané dňa 16.4.2024 v meste Lučenec bolo organizované pre starostov a primátorov okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš.
  • Zástupcovia samospráv okresov Revúca a Rimavská Sobota sa stretli v meste Tornaľa dňa 23.4.2024.
  • Štvrté stretnutie bolo organizované v Žarnovici pre starostov a primátorov okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica, a to dňa 30.4.2024.

Na úvod každého stretnutia bol odprezentovaný stav kvality ovzdušia v zóne Banskobystrický kraj (BBSK). Predstavené bolo monitorovanie kvality ovzdušia v zóne BBSK, faktory podmieňujúce znečisťovanie ovzdušia a zdroje znečisťovania ovzdušia. V ďalšom bode programu bol predstavený Program na zlepšenie kvality ovzdušia. Vysvetlená bola rizikovosť obcí 1., 2. a 3. stupňa podľa jednotlivých okresov. Súčasťou PZKO budú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré sa kategorizujú na prioritné, podporné a prierezové. Prezentovaný bol aj Katalóg opatrení pre účely PZKO. Zástupcom samospráv bol vysvetlený Dotazník pre obce – opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorého cieľom bude sumarizácia relevantných údajov od obcí v oblastiach vykurovanie, doprava a osveta. Pre obce bol tiež spracovaný Osvetový balíček, ktorý sumarizuje ponúkané informačné materiály, rozhlasové spoty plánované podujatia a ďalšie formy osvety v obciach. Dotazník aj Osvetový balíček bude zaslaný všetkým obciam v BBSK.

Obr. 1: Stretnutia v Banskobystrickom kraji k príprave PZKO

Každé zo stretnutí bolo ukončené diskusiou, počas ktorej sa zúčastnení aktívne zaujímali o viaceré témy, ako napr. princíp modelovania a následného vyhodnocovania rizikovosti obcí; podmienky a postup pri realizácii mobilného monitoringu kvality ovzdušia; realizácia výsadieb alejí pozdĺž cestných komunikácií; plánované výzvy v súvislosti s podporou zatepľovania, fotovoltiky alebo inštalácie moderných kotlov a tepelných čerpadiel; komunitné sušenie dreva v spolupráci so Štátnymi lesmi; inštalácia odlučovačov na individuálne komíny; plánovaný projekt v Jelšave zameraný na výmenu vykurovacích zariadení; problematika nesprávneho spaľovania pevného paliva; príklady dobrej praxe zo zahraničia a pod.

Počas stretnutia v Tornali dňa 23.4.2024 sme boli oslovení redaktorom RTVS, ktorý nás požiadal o vyjadrenie ku kvalite ovzdušia v meste Brezno v súvislosti s mobilným monitoringom kvality ovzdušia. Na otázky k tejto problematike odpovedal Ing. Ladislav Bíro (Obr. 2).

Obr. 2: Reportáž nakrúcaná k problematike kvalite ovzdušia v meste Brezno.

Posledným zo série stretnutí k príprave PZKO bude stretnutie v meste Banská Bystrica, ktoré bude organizované dňa 14.5.2024 pre zástupcov samospráv okresov Banská Bystrica a Brezno.

V Banskobystrickom kraji monitoruje kvalitu ovzdušia osem automatických monitorovacích staníc (AMS). Hlavnými zdrojmi znečisťujúcich látok sú vykurovanie domácností a cestná doprava, až potom nasledujú veľké a stredné priemyselné zdroje a zdroje na výrobu tepla a elektrickej energie.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) podľa metódy integrovaného posúdenia spracoval zoznam rizikových obcí pre zónu Banskobystrický kraj. Ako rizikové obce 2. a 3. stupňa (pre ktoré vyplýva povinnosť prijímania opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia) SHMÚ identifikoval v zóne BBSK až 262 obcí (Obr. 3).

Obr. 3: Rizikové obce (obce ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia) určené metódou integrovaného posúdenia pre rok 2023, Banskobystrický kraj. Zdroj SHMÚ (https://www.shmu.sk/sk/?page=2774).

Vo februári 2021 rozhodla Európska komisia o tom, že Súdnemu dvoru EÚ postúpi prípad Slovenska za porušenie požiadaviek smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. Hlavným dôvodom je nesplnenie limitných hodnôt stanovených pre prachové častice PM10. Vo februári 2023 Súdny dvor Európskej únie tejto žalobe Európskej komisie vyhovel. Spracovanie PZKO je preto nevyhnutné aj v súvislosti s touto žalobou.

Očakávame, že spoločné stretnutia so zástupcami samospráv prinesú viacero návrhov na prijímanie opatrení do PZKO a spoločne tak docielime lepšiu kvalitu ovzdušia v Banskobystrickom kraji.

 

Zdieľaj: