illustration-image-of-the-header

Domov Senica spustila prvú etapu rozvoja cyklodopravy

Senica spustila prvú etapu rozvoja cyklodopravy

16. 06. 2021 Mobilita

Senica sa pasuje s novou výzvou, ako zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb v meste. Tento zámer sa vynasnaží dosiahnuť prostredníctvom budovania hlavnej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. 

Zdroj: senica.sk

Vďaka projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa bude v meste vybudovaných celkom 5,604 kilometra nových cyklistických komunikácií vrátane dvoch lávok cez miestne vodné toky a inštalovaných 20 ks doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (12 stojanov pre bicykle, 3 prístrešky pre bicykle, 2 uzamykateľné prístrešky pre bicykle, 2 servisné stojany, 1 odpočívadlo). Mesto plánuje zrealizovať aj 6 prvkov upokojenia dopravy ako pešia zóna, spomaľovacie vankúše, zdvihnuté plochy priechodov, či zdvihnutá plocha križovatky, čím sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky. 

Mesto Senica získalo na projekt podpory cyklodopravy nenávratné finančné prostriedky z výzvy IROP (Integrovaný regionálny operačný program) vo výške 1 406 571,11 €. Senická radnica odovzdala stavbu projektu realizátorskej firme 6. mája tohto roku a realizátor stavby sa zmluvne zaviazal dokončiť práce za 301 dní. Podľa publikovaných informácií by realizátor chcel stavbu odovzdať už koncom roka 2021. 

Hlavným zámerom projektu je začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mesta, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, podporiť udržateľnú mobilitu v rámci mesta a zvyšovať kvalitu života s dopadom na vyvážený územný rozvoj. Realizáciou projektu sa okrem zvýšenia popularity cyklistickej prepravy obmedzia negatívne vplyvy automobilovej dopravy akými sú hluk, emisie plynov a prachových častíc. 

Ako uviedol projektový manažér Ľuboš Hazucha z Mestského úradu v Senici, projekt rieši aj sadové úpravy na frekventovanej ulici v meste – Sotinská ulica, na ktorej v súbehu s cyklotrasou bude vysadený väčší počet stromov vrátane trvalkových záhonov. Výsadbou zelene sa na tomto úseku zlepšia mikroklimatické pomery, kvalita ovzdušia a komfort cyklistov. Projektový manažér Senice ďalej uviedol, že samospráva plánuje v oblasti cyklodopravy pokračovať aj na druhej etape budovania cyklodopravných trás a pracuje aj na systéme zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharingu. V rámci druhej etapy by sa na hlavnú sieť cyklotrás z prvej etapy mali napojiť cyklodopravnými trasami základné školy, mestská časť Čáčov, ako aj obchodná zóna. Ohľadom bikesharingu má už samospráva spracovanú štúdiu realizovateľnosti.

Zdieľaj: