illustration-image-of-the-header

Domov Príležitosť pre zlepšenie kvality ovzdušia na východnom Slovensku

Príležitosť pre zlepšenie kvality ovzdušia na východnom Slovensku

07. 05. 2021 Ovzdušie

V utorok 4. mája 2021 organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) a manažérmi kvality ovzdušia z Košického a Prešovského kraja vzdelávací workshop pre zástupcov samosprávnych orgánov zameraný na zlepšovanie kvality ovzdušia v regiónoch. Z hľadiska kvality ovzdušia sa v oboch krajoch východného Slovenska nachádza niekoľko problematických lokalít.

Zdroj: pixabay.com

Územie mesta Košice spolu s obcami Veľká Ida, Haniska, Sokoľany a Bočiar, ďalej územie mesta Krompachy a územie mesta Prešov s obcou Ľubotice sú vyhlásené za oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO). Ďalšie oblasti zaťažené emisiami z priemyselných zdrojov a tiež obce položené v kotlinách so slabým prevetrávaním v kombinácii s lokálnymi kúreniskami by rovnako mali zamerať pozornosť na opatrenia, ktoré vedú k lepšej kvalite ovzdušia. 

Aktivity a možnosti samospráv pri zlepšovaní kvality ovzdušia 

Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia sú súčasťou strategických dokumentov krajských samospráv. Sú realizované prostredníctvom projektov zameraných priamo na ovzdušie ako zložku životného prostredia, alebo je zlepšenie kvality ovzdušia sprievodným efektom aktivít. Príkladom pre iné časti Slovenska môže byť obnova cestnej zelene alebo projekt MOBI v Košickom kraji alebo podpora elektromobility v rámci projektu PROMETEUS, ktorý realizuje Prešovský samosprávny kraj. 

Podľa slov riaditeľky odboru ochrany ovzdušia MŽP SR Ing. Zuzany Kocunovej spočíva úloha regionálnych aj miestnych samospráv v informovaní občanov o kvalite ovzdušia, participovaní pri tvorbe dokumentov strategického plánovania, tzv. programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) a samozrejme plnení navrhovaných opatrení v reálnom čase. K zvyšovaniu efektivity riadenia kvality ovzdušia by mali prispieť aj avizované nové nástroje a kompetencie samospráv, ktoré sú predmetom pripravovanej novej legislatívy envirorezortu. Okrem iného by mala obsahovať aj zoznam odstupových vzdialeností pre činnosti produkujúce znečisťujúce alebo pachové látky do ovzdušia, ktoré by mali byť záväzné pre územné plánovanie a výstavbu či už nových obytných zón alebo priemyselných prevádzok.

Príklady dobrej praxe z regiónov

Popoludňajší blok online podujatia bol venovaný prezentácii príkladov dobrej praxe, predovšetkým projektom implementovaným v regiónoch východného Slovenska. Zaujímavým projektom v Košickom kraji je budovanie cyklotrás v meste Michalovce a jeho okolí, ktoré komunikáciami oddelenými od ciest určených pre motorovú dopravu prepájajú rozličné body záujmu, obytné zóny a menšie obce s centrom mesta a priemyselnými parkami v regióne. Samospráva tak vytvára predpoklady pre využívanie udržateľných foriem mobility pre denné dochádzanie do práce. 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Prešove podľa prezentovaných údajov priniesla mestu 80 % úsporu nákladov na prevádzku a navyše umožňuje samospráve využívať inteligentné riešenia ako je stmievanie svietidiel, ktoré eliminuje svetelné znečistenie v čase, keď nie je pohyb chodcov na uliciach. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre samosprávu aj riadenie svetelných križovatiek, vrátanie sčítania vozidiel na frekventovaných križovatkách v meste, čo napomáha pri plánovaní rôznych foriem mobility v rámci mesta. 

Nízkouhlíková stratégia regiónu Zamagurie, vypracovaná v spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme-CEPA, na základe prácne zozbieraných dát z terénu, pracuje s niekoľkými scenármi vývoja úspor energie najmä v oblasti individuálnej bytovej výstavby a rodinných domov. Štúdia analyzuje aj možnosti potenciálu využitia lokálnych obnoviteľných zdrojov energie pri zohľadnení jej limitov v podobe dopadov na ekosystémy tak, aby generované finančné úspory zostali príjmom regiónu. Takto spracovaný dokument dáva výborný základ pre prácu Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE), ktoré by mali postupne vznikať v nasledujúcich rokoch s podporou európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Séria vzdelávacích workshopov je súčasťou aktivít projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia. Prezentácie z workshopu sú dostupné na: https://www.populair.sk/sk/event/221
 

Zdieľaj: