illustration-image-of-the-header

Domov "populair" úspešne napreduje

"populair" úspešne napreduje

29. 10. 2021 Nezaradené

Dňa 12. októbra 2021 sa uskutočnila v poradí 3. monitorovacia návšteva projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia za účasti monitorov z organizácie NEEMO, zodpovednej za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE, a tiež zástupcu z Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). 

Zdroj: unsplash.com

Cieľom monitorovacích návštev je kontrola plnenia projektových aktivít, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a súladu finančných výkazov s požiadavkami programu LIFE. Projektový tím v rámci októbrovej návštevy monitorom odprezentoval prehľad aktivít, identifikované problémy ako aj projektový zámer na nadchádzajúcu fázu projektu. 

Monitorovací tím všeobecne zhodnotil implementáciu projektu ako úspešnú. Projektový tím bol na návštevu dobre pripravený a dokázal odprezentovať všetky významné míľniky a úspechy, ktoré boli dosiahnuté v prvej fáze. Zodpovedané boli takmer všetky otázky monitorovacieho tímu a pár otvorených otázok bude predmetom diskusie v najbližšom období. Technické aj finančné zabezpečenie projektu je v súlade s projektovým zámerom a s grantovými podmienkami EK. Monitorovací tím zhodnotil aj navrhované nové aktivity do nadchádzajúcej fázy projektu a bol všeobecne spokojný s vývojom, ktorým sa projekt uberá.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia implementuje Ministerstvo životného prostredia SR spolu so zapojenými partnermi od 1. januára 2020. Koncom roka 2021 zavŕši projekt svoju 1. fázu, ktorá bola do určitej miery poznačená obmedzeniami v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, no napriek tomu sa projektovému tímu podarilo úspešne odštartovať aktivity v oblasti ochrany ovzdušia.

Nasledujúca fáza projektu potrvá do 31. decembra 2027, v rámci ktorej je očakávané pristúpenie nových partnerov, Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Centra pre udržateľné alternatívy (CEPTA), od 1. januára 2022. Oficiálnemu pristúpeniu nových projektových partnerov predchádza schvaľovanie na pôde Európskej komisie. 

Zdieľaj: