illustration-image-of-the-header

Domov Opustila nás Gabriela Fischerová

Opustila nás Gabriela Fischerová

11. 08. 2022 Ovzdušie

S pocitom hlbokého zármutku prijal kolektív Referátu koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia a celý projektový tím správu o náhlom odchode Gabriely Fischerovej, generálnej riaditeľky sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia.

Portrétová fotka Gabriely Fischerovej
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Dňa 10. augusta 2022 zomrela naša kolegyňa Gabriela Fischerová. Celý svoj život zasvätila životnému prostrediu, venovala sa najmä témam ochrany ovzdušia a zmene klímy.

Na Ministerstve životného prostredia SR pracovala 25 rokov. Úspešne zvládla kľúčové úlohy počas dvoch predsedníctiev v Rade Európskej únie - prvého českého a slovenského. V rámci slovenského predsedníctva sa zaslúžila o ratifikáciu Parížskej dohody za EÚ a Slovensko. Aktívna bola aj na medzinárodnej úrovni, kde zastávala viaceré významné pozície v orgánoch Dohovoru OSN pre zmenu klímy, ako aj Parížskej dohody - vrátane hlavného riadiaceho orgánu klimatických konferencií OSN. Na klimatických konferenciách OSN COP26 viedla expertné vyjednávania. Stála pri zrode balíka Fit for 55 a posledné mesiace svojho života sa intenzívne venovala príprave historicky prvého zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska.

V oblasti ochrany ovzdušia sa zaslúžila o ratifikáciu viacerých medzinárodných protokolov pod Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní prechádzajúcom hranicami štátov. V posledných rokoch viedla projekt LIFE IP –Zlepšenie kvality ovzdušia.

Strácame výbornú, nezastupiteľnú kolegyňu. Najbližšej rodine, všetkým príbuzným a kolegom chceme vyjadriť úprimnú sústrasť.

Zdieľaj: