illustration-image-of-the-header

Domov Okresné úrady v sídle kraja v Košiciach a Prešove podpísali memorandum

Okresné úrady v sídle kraja v Košiciach a Prešove podpísali memorandum

19. 10. 2022 Ovzdušie

V rámci realizácie Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa v dňoch 20. – 21. 9. 2022 Okresný úrad v sídle kraja v Košiciach a v Prešove pripojili k podpisu memoranda o spolupráci na príprave Programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Memorandum bolo podpísané na obdobie trvania projektu, t.j. do 31. 12. 2027.

Skupina ľudí pri stole podpisuje memorandum
Zdroj: LIFE Populair

Hlavným cieľom memoranda je spolupráca Ministerstva životného prostredia SR s príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja na príprave a implementácii opatrení Programu na zlepšenie kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni a znížiť tak vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Zdieľaj: