illustration-image-of-the-header

Domov O udržateľnej mobilite v Banskobystrickom kraji

O udržateľnej mobilite v Banskobystrickom kraji

22. 09. 2020 Mobilita

V piatok 18. septembra 2020 sa v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) konal prvý z workshopov o udržateľnej mobilite v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý bol určený hlavne pre zástupcov samosprávnych orgánov. Prvý zo série workshopov „Ako pripraviť a realizovať strategické plány udržateľnej mobility (PUM)“ sa symbolicky uskutočnil práve počas Európskeho týždňa mobility. 

Zdroj: SAŽP

Doprava spolu s vykurovaním patrí medzi najvýznamnejšie zdroje znečistenia ovzdušia SR oxidmi dusíka a časticami PM10 a PM2,5, teda znečisťujúcimi látkami, u ktorých sa nám nedarí plniť povolené limitné hodnoty. Veľké územné celky a krajské mestá majú v súčasnosti PUM hotové alebo završujú procesy ich spracovania. Samosprávy okresných miest však tiež pociťujú potrebu mať koncepčné strategické dokumenty, ktoré by riešili problém udržateľnej mobility celistvo s ohľadom na peších, cyklistov ale aj motoristov. Podľa slov účastníkov by uvítali aj viac osvety zo strany štátu. Práve z tohto dôvodu je v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia plánovaných viacero aktivít zameraných na podporu prechodu na udržateľnú mobilitu.

Na workshope zaznelo mnoho príkladov dobrej praxe a návrhov opatrení, ktoré mestá realizujú na podporu iných druhov dopravy ako je automobilová. Odznela aj informácia zástupcu Ministerstva dopravy a výstavby SR o aktuálnej otvorenej výzve v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry a na realizáciu opatrení na upokojovanie dopravy. K dispozícii je ešte viac ako 16 miliónov EUR.

Meniť svoje správanie by sme mali všetci, presadnúť z áut na bicykle a chodiť viac pešo. Nielen kvôli fyzickej kondícii, ale aj pre zlepšenie kvality ovzdušia v našich mestách. Aj preto je potrebné pri návrhoch opatrení na podporu udržateľnej mobility zapájať občanov. 

Zdieľaj: