illustration-image-of-the-header

Domov Nízkoemisné zóny preukázateľne zlepšujú kvalitu ovzdušia

Nízkoemisné zóny preukázateľne zlepšujú kvalitu ovzdušia

01. 03. 2021 Mobilita

Nízkoemisná zóna (NEZ) je praktickým riešením pre zlepšenie kvality ovzdušia. Predstavuje zelenú budúcnosť pre mestské aglomerácie so stále zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, predovšetkým lokality s vysokou hustotou dopravy. 

Zdroj: unsplash.com

Nízkoemisná zóna je oblasť, najmä v mestách a väčších sídelných celkoch, kde je obmedzený vjazd vozidiel s horšími emisnými parametrami. Okrem obmedzení osobnej dopravy je súčasne potrebné zabezpečiť aj prepravu a dopravu tovarov, služieb a v neposlednom rade i zabezpečiť pohyb osôb v rámci takto ohraničeného územia. 

Nízkoemisná zóna môže byť zavedená nielen v mestách, ale i v miestach a lokalitách, rekreačných sídlach, horských strediskách. Medzi najznámejšie oblasti, ktoré sú vyhlásené ako nízkoemisná zóna v Európe, patrí aj švajčiarsky lyžiarsky raj Zermatt. V tejto časti švajčiarskych álp je dominantná nízkoemisná doprava a zásobovanie elektrovozidlami. Bezproblémovo je tiež zabezpečený pohyb tovaru, služieb a návštevníkov strediska s kyvadlovou dopravou a bohatou sieťou železničných tratí. Na Slovensku po tomto koncepte volá aj iniciatíva „Pre Dolinu“ v NP Nízke Tatry.

Početné výskumy dokazujú, že nízkoemisná zóna preukázateľne a významne znižuje znečistenie ovzdušia najmä prachovými časticami (PM2.5, PM10) a oxidmi dusíka (najmä NO2).

Európske krajiny zavádzajú nízkoemisné zóny už 25 rokov

V európskych krajinách je v súčasnosti zavedených už vyše 100 lokalít ako NEZ. Väčšinou sú to centrá väčších miest. Veľký počet už vyhlásených NEZ má Nemecko, Veľká Británia, krajiny Beneluxu (najmä Holandsko a Belgicko). Priekopníkmi v zavádzaní NEZ sú škandinávske krajiny. Medzi prvými v Európe, ktorí takto zaviedli zóny bez áut v centre mesta, boli v roku 1996 švédske mestá Štokholm a Göteborg. Mnohé európske krajiny majú pripravené scenáre a zavádzajú nízkoemisné zóny. Zriaďovanie NEZ úzko súvisí aj dlhodobými cieľmi a záväzkami národných európskych ekonomík k prechodu na ekologickejšiu a bezuhlíkovú Európu.
 
Pokusy o zavedenie NEZ v podmienkach SR a ČR

Nízkoemisnú zónu je možné zriadiť aj v slovenských pomeroch, v zmysle platného  zákona o ovzduší (§ 9). Prvý slovenský pokus o zavedenie NEZ bol v roku 2017 v Žiline, kde však mestské zastupiteľstvo pripravený scenár obmedzenia vstupu do centra mesta neschválilo z dôvodu nedostatočnej možnosti kontroly vozidiel. V susednej Českej Republike dodnes nebola v žiadnom meste vyhlásená nízkoemisná zóna, pritom už od roku 2012 sa o to snaží hlavné mesto Praha a niektoré ďalšie mestá ako Brno, České Budějovice alebo Liberec. 

S myšlienkou zavedenia NEZ sa už dlhší čas zaoberá Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Pred časom bola zriadená pracovná skupina pre ochranu ovzdušia, ktorá sa venovala návrhom efektívnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, akým je napr. zavedenie NEZ. 

V rámci prípravy nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) ako strategického nástroja riadenia kvality ovzdušia na Slovensku je možné, že NEZ dostanú svoj priestor vo forme konkrétnych opatrení. 
 

Zdieľaj: