illustration-image-of-the-header

Domov Nezabúdajme na stromy

Nezabúdajme na stromy

07. 12. 2022 Ovzdušie

Stromy pre ich schopnosť fotosyntézy sú mimoriadne dôležité pre existenciu života na zemi. Práve vďaka nim tu máme zloženie atmosféry, ktorá obsahuje kyslík a umožňuje existenciu ostatných organizmov, tak ako ich poznáme, v nespočetných podobách a ekosystémoch.

Stromy okolo chodníku
Zdroj: www.freepik.com

Za vlády Márie Terézie na území Rakúsko – Uhorska vznikol prvý zákon, na ochranu lesov. Panovníčka v krajine silno podporovala aj výsadbu alejí, práve pre pozitívny vplyv stromov na krajinu a životné prostredie. Poskytovali tieň pochodujúcim vojakom, spevňovali telesá ciest a zabezpečovali ovocie pre obyvateľstvo, či peľ pre včelstvá. Na účinky stromov by sme nemali zabúdať ani v kontexte zlepšovania kvality ovzdušia.

Ako stromy zlepšujú kvalitu ovzdušia

Ich prínosy by sme mohli zhrnúť do troch bodov:

1. Zlepšujú kvalitu ovzdušia vďaka listom a ihličiu, do ktorých sa infiltrujú prachové častice (častice PM1 a menšie) priamo cez prieduchy a tým sa znižuje množstvo nečistôt v ovzduší.

2. Znižujú rýchlosť prúdenia vzduchu, vďaka čomu sa prach skôr usadí na rôznych povrchoch a nenachádza sa v ovzduší, ktoré dýchame.

3. Mechanicky zachytávajú znečisťujúce látky na listoch a ihliciach, čo následne bráni ich opätovnému víreniu.

Dreviny s lepkavými a chlpatými listami alebo štruktúrovaným povrchom sú efektívnejšie, naopak najnižšiu schopnosť záchytu prachových častíc je možné prisúdiť drevinám, ktoré majú listy hladké a kožovité (borovice, jarabiny, prípadne stálo zelené - eukalyptus). Rôzne štúdie uvádzajú priemerný pokles koncentrácii PM10 v rôznych typoch zelene od 32 % pre ihličnaté stromy, 28 % pre vhodné širokolisté listnaté stromy, 16 % pre kríky a 9 % pre trávnik.

Stromy fungujú ako prirodzené atmosférické filtre, ktoré zachytávajú mikroskopické prachové častice a celú škálu rôznych znečisťujúcich látok ako napr. ozón, oxidy dusíka, síry a amoniak. Schopnosť stromov zachytávať škodliviny z ovzdušia, pohlcovať CO2 a produkovať kyslík môže spolu s prirodzeným chladiacim účinkom významne prispieť k znižovaniu celkového znečistenia ovzdušia a úrovne smogu, najmä vo veľkomestách a sídelných aglomeráciách. Niektoré dreviny produkujú fytoncídy – látky s preukázateľne antibakteriálnymi účinkami na ľudský organizmus (podobne ako napr. cesnak). Tie sa pri dýchaní dostávajú do ľudského tela, kde napomáhajú v boji proti toxickým mikroorganizmom ako také prirodzené antibiotiká. Tieto funkcie majú význam najmä pri boji proti znečisteniu ovzdušia nielen z dopravy a dajú sa uplatniť pri plánovaní verejných priestorov.

Na čo treba myslieť, ak sadíme stromy v blízkosti zdrojov znečisťovania ovzdušia

Tvar a veľkosť koruny dospelých stromov by mali zodpovedať konkrétnemu miestu a účinku, ktorý potrebujeme dosiahnuť. V hlbokých uličných kaňonoch, medzi vysokými budovami, by sa nemali vysádzať veľké stromy s kompaktnou korunou. Prednosť by mali mať kríky alebo vegetačné steny, inak sa môžu znečisťujúce látky hromadiť v priestore pod korunami, kde to nie je žiadúce, pretože tam sa pohybujú chodci.

Ak sa zdroj znečisťujúcich látok nachádza v plytkých uličných kaňonoch, a zároveň je tu priestor pre chodcov či cyklistov, mali by sa vysádzať stromy stredných rozmerov s dostatočnými rozostupmi, aby sa nevytvoril tunelový efekt. Výsadby drevín s kompaktne zapojenými korunami sa odporúčajú najmä na peších zónach, alebo vnútroblokoch, kde môžu koruny stromov vytvoriť bariéru pred šírením znečisťujúcich látok z okolia. Pri vysádzaní živých plotov, ktoré majú byť bariérou voči znečisťujúcim látkam z ovzdušia by ich výška mala byť minimálne 2 m a šírka aspoň 1,5 m, aby sa dosiahol želaný izolačný efekt.

V otvorenom priestore sú tieto zásady odlišné. Ak prúdenie vzduchu nie je ovplyvňované blízkosťou budov, potom majú koruny stromov pozitívny efekt v tom, že bránia depozícii znečisťujúcich látok v bezprostrednej blízkosti ciest. Preto môžu tvoriť bariéru medzi vozovkou a chodníkmi pre peších a cyklistov. Netreba však zabúdať na tolerantnosť vybraných drevín voči znečisteniu a stresovým faktorom v mestskom prostredí, ako zasolenie a zhutnenie pôdy či zatienenie. Sú to dôležité vlastnosti, aby dreviny boli zdravé a mohli plniť svoje ekologické a environmentálne funkcie.

Sadiť stromy pre lepšie ovzdušie plánujeme aj v projekte Populair

Viacero parterov projektu spomedzi samosprávnych krajov si uvedomuje, že výsadba drevín má prínos nielen pre ovzdušie, ale pozitívne ovplyvní krajinný obraz, prispeje k zvýšeniu ekologickej stability a v neposlednom rade aj povedomia občanov o našom projekte. V rámci svojich aktivít aktuálne pripravujú výsadby drevín – ako opatrenie na lokálne zlepšenie kvality ovzdušia. Najprv je potrebné vytypovanie vhodných lokalít. Následne spracovanie prieskumu, či by umiestnenie stromov nezasahovalo do ochranných pásiem inžinierskych sietí. Po konzultáciách s dopravným inšpektorátom a vlastníkmi susediacich pozemkov pristúpia k vypracovaniu projektovej dokumentácie.

Prvé výsadby sa už uskutočnili v Banskobystrickom kraji, kde manažér kvality ovzdušia, Ladislav Bíro, spolupracuje s viacerými mestami a spoločne do výsadieb zapájajú žiakov, či miestne komunity. Stromy vysadené z tejto iniciatívy už rastú vo Zvolene a Jelšave. Spoločné sadenie stromov je aj nástrojom ako nadväzovať spoluprácu a budovať vzájomnú dôveru.

Ak práve riešite dilemu vianočných stromčekov, živý – či umelý, skúste to nasledovne: namiesto vianočného stromčeka v obývačke, radšej strom zasaďte. Nie je neskoro! Pokiaľ nie je pôda zamrznutá, môžete vysádzať. Vianočné oteplenie, ktoré je typickým javom na našom území, je na to dobrou príležitosťou. Dôležité je nezabudnúť korene dobre prikryť hrubou vrstvou mulču, a ak je sucho, nezabudnúť na zálievku – hoci aj v zime. Pripomíname však, že na výsadbu stromu by ste mali mať súhlas vlastníka pozemku, prípadne vyjadrenie správcu verejnej zelene, ktorý vám poradí aj pri výbere vhodného druhu dreviny.

 

Odporúčané linky:

CLAIRO – Databáze rostlin (ostrava.cz)

Domov - odolné sídliská (odolnesidliska.sk)

Why 'green' infrastructure is critical for improving air quality - AirQualityNews

Role of trees & other green infrastructure in urban air quality | www.the-ies.org

Zdieľaj: