illustration-image-of-the-header

Domov Možnosti zlepšenia kvality ovzdušia pre Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj

Možnosti zlepšenia kvality ovzdušia pre Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj

02. 02. 2022 Osveta

Vďaka opatreniam prijímaným v oblasti ochrany ovzdušia sa kvalita ovzdušia v našich mestách neustále zlepšuje. K ďalšej pozitívnej zmene by mali prispieť aj programy na zlepšenie kvality ovzdušia, dokumenty strategického plánovania, ktoré aktuálne pripravujú okresné úrady v sídle kraja, aj s pomocou manažérov kvality ovzdušia. Čerstvé informácie k tejto a ďalším témam odzneli na workshope organizovanom v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý sa uskutočnil 26. januára 2022 so zameraním na Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj. Obdobné workshopy pre ostatné kraje boli zorganizované v roku 2021.

Oblaky na modrej oblohe
Zdroj: unsplash.com

So zámerom inšpirovať zástupcov samospráv na zapojenie sa do prípravy strategických dokumentov, ale aj napĺňanie stanovených cieľov a opatrení v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia, boli na workshope prezentované rôzne témy. Predstavený bol aj projekt LIFE populair, ktorý sa už dostal do povedomia samospráv aj vďaka manažérom kvality ovzdušia (MKO). 

Faktom je, že Slovensko čelí žalobe za nedostatočné aktivity v oblasti zlepšovania kvality ovzdušia v predchádzajúcich rokoch. Tento nežiadúci stav by mali zlepšiť nasledujúce kroky: nová právna úprava zákona o ovzduší, kotlíková dotácia, aktivity MKO v jednotlivých regiónoch, vzdelávacie a osvetové aktivity, demonštračné ukážky, monitoring kvality ovzdušia atď. Všetky dôležité informácie nájdete na webstránkach www.populair.sk a www.dnesdycham.sk

MKO v prednáškach zhodnotili aktuálnu situáciu v oblasti kvality ovzdušia v sledovaných krajoch, výsledky monitoringu znečisťujúcich látok a vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO), vrátane rizikových oblastí. Zadefinované boli zdroje znečistenia ako lokálne vykurovanie, kritické miesta v rámci automobilovej dopravy a veľké zdroje znečistenia podľa krajov. Vhodné opatrenia so zameraním na lepšiu kvalitu ovzdušia sú navrhované aj v regionálnych dokumentoch ako sú napr. Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Územné plány, Nízkouhlíkové stratégie, Plány udržateľnej mobility a ďalšie.

Predstavené boli aj možnosti využívania fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Čerpanie financií na opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia je možné napríklad cez Program Slovensko alebo Plán obnovy v rámci obnovy rodinných domov.

Ako konkrétne príklady a ukážky z praxe odzneli príspevky z monitoringu zápachu v Senci, mobilného monitoringu kvality ovzdušia v Ivanke pri Dunaji. Ďalej bola predstavená Nízkouhlíková stratégia Trnavského samosprávneho kraja, edukácia verejnosti – jeden zo spôsobov ako dosiahnuť zdravšie mestské prostredia a skúsenosti s navrhovaním energeticky hospodárnych budov orientovaných na vysokú
energetickú efektivitu. Na záver dostal priestor inšpiratívny projekt Strom do domu z Trnavy. 

Účastníci sa zhodli na tom, že pre efektívne zlepšenie kvality ovzdušia v našich regiónoch je dôležitá koordinovaná príprava a následná implementácia programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO). Naším konečným cieľom by mala byť lepšia kvalita ovzdušia pre všetkých občanov. 

Všetky prezentácie z workshopu budú čoskoro dostupné na: https://www.populair.sk/sk/event/501
 

Zdieľaj: