illustration-image-of-the-header

Domov Kvalita ovzdušia v našich regiónoch

Kvalita ovzdušia v našich regiónoch

26. 06. 2024 Ovzdušie

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a ďalšími partnermi projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, zorganizovali v máji tri regionálne workshopy zamerané na kvalitu ovzdušia pre zástupcov samospráv z Košického, Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zasadacia miestnosť s prezentáciou v pozadí.
Zdroj: LIFE Populair

Cieľom workshopov bolo poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v regióne KSK, ŽSK a BBSK, ktoré patria k regiónom s najvyšším počtom obcí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, a vytvoriť priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech čistého ovzdušia.

Účastníci boli informovaní E. Hroncovou zo SHMÚ o aktuálnom stave kvality ovzdušia v danom regióne. Problémy pretrvávajú pri prekračovaní limitnej hodnoty na ochranu zdravia pre znečisťujúcu látku PM10 a B(a)P. Znečistenie ovzdušia je zapríčinené najmä vykurovaním tuhým palivom v domácnostiach, v Košickom regióne sa na znečisťovaní spolupodieľa aj priemyselná činnosť – US Steel. 

Kľúčom k úspechu je správne uplatňovanie legislatívnych požiadaviek na minimalizovanie emisií z malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. J. Hrubá z MŽP SR informovala o aplikačnej praxi právnych predpisov na ochranu ovzdušia. V prezentácii sú ozrejmené postupy povoľovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako aj náležitosti povolení, a taktiež riešenia v prípade identifikovania nesprávnej výšky komína pre dostatočný rozptyl emisií.

Znečistenie ovzdušia vykurovaním v domácnostiach je celoslovenský problém. Tu je nesmierne dôležitá osveta za účelom uvedomenia obyvateľstva: zadovážiť teplo vo svojich domácnostiach s dosiahnutím dobrej kvality ovzdušia. J. Paluchová zo SAŽP hovorila vo svojej prezentácii o projekte LIFE, ktorý sa práve zameriava na environmentálnu osvetu. Bol predstavený „Osvetový balíček“, ktorý má napomôcť obciam prostredníctvom rôznych komunikačných produktov, dosiahnuť pozitívne zmeny na miestnej úrovni.

Zástupca z Energia Real, Z. Miko, prezentoval riešenie do blízkej budúcnosti, ako minimalizovať emisie do ovzdušia z výroby tepla v mestách. Riešenie sa dotýka hlavne bytových domov a je založené na využití tepla z odpadovej vody ako aj tepla vzduchu, ktorý opúšťa bytové priestory pri jeho riadenej výmene.

Nedodržanie dostatočnej výšky komína je často rozhodujúcim faktorom znečistenia ovzdušia v obciach. V. Carach vo svojej prezentácii na 3 príkladoch z reálneho života poukázal, aké znečistené ovzdušie dýchajú obyvatelia v bezprostrednom okolí takéhoto zdroja. V niektorých prípadoch to bola koncentrácia pre PM10 nad hranicu výstražného prahu, kedy sa vyhlasuje závažná smogová situácia.

V Žiline prezentoval zástupca obce Oravská Polhora, J. Kvasniak, aktívny prístup samosprávy k znižovaniu energetickej spotreby budov, čím sa dosahuje vyšší štandard bývania pre obyvateľov obce aj lepšia kvalita ovzdušia. Obec aktívne využíva dostupné finančné mechanizmy a v niektorých verejných budovách sa im podarilo zrekonštruovať existujúce kotolne na tuhé palivo (pôvodné) na kotle na biomasu, znížiť energetickú náročnosť zateplením plášťa a výmenou dverí a okien. Oplatila sa tiež investícia do tepelných čerpadiel. Vedenie obce sa snaží pozitívne vplývať aj na obyvateľov, aby vo vlastnom záujme znižovali energetickú spotrebu svojich domácností. Novostavby v obci na ohrev vody a vykurovanie využívajú tepelné čerpadlá.

Pre dosiahnutie zlepšenia kvality ovzdušia je nevyhnutné zabezpečiť dostatok zdrojov na financovanie vhodných opatrení. Účastníci workshopov boli oboznámení J. Čaplovou, resp. J. Pekárom z MŽP SR, s potenciálnymi finančnými mechanizmami, ktoré by mohli byť využité pri uplatňovaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Prezentácie, ktoré odzneli na workshopoch sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

 

Zdieľaj: