illustration-image-of-the-header

Domov Konferencia je za nami, neľahké výzvy pred nami

Konferencia je za nami, neľahké výzvy pred nami

10. 09. 2021 Osveta

V dňoch 7. – 8. septembra 2021 sa v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia, organizovaná v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Cieľom stretnutia zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov, vzdelávacích inštitúcií, súkromného a neziskového sektora bolo otvorenie dialógu, nadviazanie spolupráce a hľadanie riešení v záujme zlepšovania kvality ovzdušia na Slovensku.

Zdroj: MŽP SR

Počas 1,5-dňovej konferencie v Banskej Bystrici sa účastníci dozvedeli aktuálne informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku. O príklady dobrej praxe sa podelili prednášajúci zo Slovenska i z okolitých krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Taliansko). Prvý deň konferencie uzavrela edukatívna show legendárneho Smokemana. Druhý deň konferencie patril finančným nástrojom a metódam komunikácie v oblasti ochrany ovzdušia. Záver konferencie bol vyhradený pre interaktívne konzultácie regionálnych manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi konferencie.

Legislatíva, koncepčné, plánovacie a programové aktivity

V oblasti legislatívy pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR nový zákon o ochrane ovzdušia a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na Slovensku.

Aktuálne prebieha príprava nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia. Nová právna úprava sľubuje zefektívnenie mechanizmu riadenia kvality ovzdušia – programy budú metodicky usmerňované, každé opatrenie bude mať indikátory plnenia a každoročne sa uskutoční verejný odpočet plnenia opatrení. 

Budovanie kapacít a spolupráca

Účastníci konferencie identifikovali ako významný problém riadenia kvality ovzdušia nedostatok špecializovaných pracovníkov. Okresné úrady zodpovedné za vydanie programov sú poddimenzované a pracovníkom sa častokrát kumuluje agenda z rôznych oblastí. 

Úlohou projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku práve posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia. Z tohto dôvodu vznikla národná sieť manažérov kvality ovzdušia, ktorých úlohou je poskytovať odborné poradenstvo štátnej správe a samospráve. Ďalšími významnými aktivitami sú vzdelávanie a osveta, ktorými projekt reaguje na nevyhnutnosť realizovať pravidelné školiace a vzdelávacie aktivity cielene zamerané na potreby zástupcov štátnej správy, samosprávy, výskumných a vzdelávacích organizácií, neziskových organizácií,  podnikateľskej sféry ako aj verejnosti.

Informačná podpora a povedomie verejnosti

Pri snahe zlepšovať kvalitu ovzdušia je dôležité zvyšovať informovanosť verejnosti. Slovenský hydrometeorologický ústav v rámci projektu Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia rozširuje sieť o 14 nových lokalít doposiaľ nepokrytých monitoringom. Za posledný rok pribudli automatizované monitorovacie stanice v 10 mestách Slovenska. Je potrebné pokračovať v plánovanom rozširovaní monitorovacej siete a skvalitňovaní modelovania s cieľom poskytovania kvalitných informácií pre plánovacie, rozhodovacie a kontrolné procesy.

V súvislosti s avizovanými poradenskými centrami, ktoré by mali vzniknúť v nadväznosti na pripravované finančné nástroje (Plán obnovy, Kotlíková dotácia), je potrebné hľadať synergie a skvalitňovať prístupy k prehlbovaniu povedomia verejnosti o ovzduší.

Implementácia finančných nástrojov

Pripravovanú finančnú pomoc pre domácnosti (Plán obnovy, Kotlíková dotácia) je potrebné realizovať užívateľsky priaznivou a jednoducho realizovateľnou formou bez výraznej administratívnej záťaže.

Nevyhnutné je v súvislosti s nastavovaním finančnej podpory riešiť fenomén energetickej chudoby – od nastavenia jej definície až po realizáciu finančnej pomoci.

Medzinárodná spolupráca a zdieľanie dobrých skúseností

V rámci konferencie dostali priestor viaceré úspešné projekty zo zahraničia (zlepšovanie kvality ovzdušia v Malopoľskom regióne, v Maďarsku, riešenie udržateľnej logistiky v talianskom meste Lucca, aktivity mesta Brno). Za účelom zdieľania skúseností na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni s cieľom dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia a splniť požiadavky legislatívy Európskej únie ako aj národných právnych predpisov je naďalej potrebné pokračovať a prehlbovať medzinárodnú spoluprácu.

Podujatie organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a spätnú väzbu.

Program konferencie a jednotlivé prezentácie z podujatia sú dostupné na: https://populair.sk/sk/event/301

Záznam z jednotlivých blokov bude v dohľadnej dobe dostupný na našom YouTube kanáli.
 

Zdieľaj: