illustration-image-of-the-header

Domov Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší na území Slovenska klesli o 25 %

Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší na území Slovenska klesli o 25 %

05. 05. 2020 Ovzdušie

Prísne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 znížili koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší v priemere o 25 %. Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza analýzy vývoja koncentrácií znečisťujúcich látok v období mesiac pred a mesiac po zavedení ochranných opatrení, ako aj porovnanie koncentrácií s predchádzajúcimi rokmi.

Zdroj: unsplash.com

Výrazný pokles koncentrácií oxidov dusíka (NO2 a NOX) spôsobili najmä obmedzenia v doprave a čiastočne v priemysle. Koncentrácie prachových častíc PM10 sú viac ovplyvnené cezhraničným prenosom a ich najvýznamnejším zdrojom sú lokálne kúreniská – vyše  60 %, nasleduje poľnohospodárstvo, doprava a priemysel. Je teda možné predpokladať, že mierne zvýšenie emisií spôsobené vykurovaním domácností sa vykompenzuje miernym poklesom emisií z dopravy a priemyslu.

Pri posudzovaní výsledkov je potrebné brať do úvahy aj faktory, ktoré ovplyvňujú namerané dáta, a to rozptylové podmienky a vplyv prirodzeného poklesu koncentrácií s prechodom zo zimného do jarného obdobia, ktorý nastáva každý rok. 

Pozitívny dopad opatrení na kvalitu ovzdušia poskytuje len čiastočnú a chvíľkovú útechu, pandémia si vyberá príliš vysokú daň na životoch obyvateľov po celom svete. V súvislosti s koronavírusom sa spomína aj zvýšené riziko ochorenia obyvateľov v oblastiach so zníženou kvalitou ovzdušia. Niet sa čomu čudovať. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší vedie všeobecne k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť, preto je nevyhnutné podnikať kroky na trvalé zlepšenie kvality ovzdušia v čo najkratšom čase.

Pozrite si kompletné analýzy SHMÚ: http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1054
 

Zdieľaj: