illustration-image-of-the-header

Domov Kľúčové pri zlepšovaní kvality ovzdušia je riešenie energetickej chudoby

Kľúčové pri zlepšovaní kvality ovzdušia je riešenie energetickej chudoby

14. 12. 2020 Vykurovanie

Významný podiel na zvýšených koncentráciách tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší má vykurovanie domácností. Riešením je modernizácia vykurovacích zariadení a zvyšovanie environmentálneho povedomia. Prekážkou je však často tzv. energetická chudoba.

Zdroj: pixabay.com

Oficiálne záväzná definícia pojmu energetická chudoba Slovensku chýba. Upozorňuje na to Centrum spoločenských a psychologických vied SAV v publikácii Energetická chudoba na Slovensku 2020: Od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky (PDF, 1,53MB), kde navrhuje pojem definovať nasledovne: ,,Za energeticky chudobné sú považované domácnosti, ak ich náklady na energie na m2 obytnej plochy prevyšujú národný medián a zároveň úroveň ich príjmov je nižšia ako 30-ty percentil. Domácnosti sú ohrozené energetickou chudobou vtedy, ak im po úhrade nákladov na energie zostane menej než 1,5 násobok životného minima a zároveň ich náklady na energie prepočítané na m2 sú vyššie ako národný medián.

Najdotknutejšími skupinami sú seniori, slobodné matky, nezamestnaní a ľudia odkázaní bezvýhradne na poberanie sociálnych dávok, ktorí si nevedia dovoliť zafinancovať moderné vykurovacie zariadenia, či kvalitné palivá na vykurovanie a nedobrovoľne tak prispievajú k zlej kvalite ovzdušia.

Je preto potrebné vytvárať cielené verejné politiky prepojené so sociálnymi opatreniami a s investíciami do energetickej chudoby a zamerať sa na cielenú podporu pre zvyšovanie energetickej účinnosti.
 

Zdieľaj: