illustration-image-of-the-header

Domov Keď environmentálna výchova nie je len jednorazovou aktivitou

Keď environmentálna výchova nie je len jednorazovou aktivitou

26. 03. 2021 Osveta

Jedno z najstarších gymnázií na Slovensku, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, už 12 rokov v rámci osnov ponúka povinný predmet s environmentálnym zameraním, ktorý prakticky pokrýva medzipredmetové vzťahy fyziky, chémie, biológie a geografie.

Zdroj: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Povinný predmet energia vznikol počnúc školským rokom 2009/2010 ako reakcia na školský zákon z roku 2008, ktorým sa, okrem iného, redukoval obsah učiva prírodovedných predmetov. Učitelia na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine však našli spôsob, ako študentom poskytnúť plnohodnotné prírodovedné vzdelanie.

Všetko, čo sa okolo nás deje

Cieľom predmetu energia je systematicky žiakov vzdelávať v hľadaní súvislostí vzájomných premien energie v procesoch tvoriacich súčasť každodenného života človeka so zreteľom na racionálne využitie a úsporu energie, v oblasti environmentálnych dôsledkov rastúceho dopytu po energii, v hľadaní alternatívnych zdrojov energie a nových riešení v záujme udržateľného rastu a zachovania kvalitného životného prostredia.

Názov energia má predstavovať všetko, čo sa okolo nás deje, neustálu premenu energie. Predmet učia pedagógovia fyziky, ktorí však často spolupracujú s kolegami z biológie, chémie či geografie. Ide o povinný predmet s jednohodinovou dotáciou v 2. ročníku gymnázia realizovaný s delenou triedou. Obsahovú náplň vyučovacieho predmetu tvoria témy: Klimatické zmeny, Likvidácia odpadov, Základné pojmy ako energia, mechanická práca, výkon, Energia potravín, Neobnoviteľné zdroje, Obnoviteľné zdroje, Nanotechnológie.

Žijeme v dobe, kedy každým dňom pribúda počet obyvateľov na Zemi, potrebujeme jesť, chceme bývať v bytoch, domoch, mať teplo, elektrinu, používať autá, cestovať ...,  a všetci potrebujeme dýchať. Dnes už niet pochýb, že v dôsledku neustále rastúceho dopytu po energii dochádza k výrazným klimatickým zmenám, ktoré smerujú k postupnej likvidácii podmienok na život na Zemi pre budúce generácie. Vznikajú globálne problémy, riešenia sú komplikované a drahé, ťažko sa rodia účinné riešenia, kompetentní ľudia chýbajú. Dnes sa síce veľa  o problematike klimatických zmien hovorí, dokonca aj na celosvetovej úrovni, ale reálne aktivity sú nedostačujúce, alebo vôbec nie sú,“ uvádza východiskovú situáciu pre potrebu environmentálneho vzdelávania RNDr. Jana Beňušková, ktorá nápad kolegu Jozefa Beňušku vytvoriť predmet energia, pred 12 rokmi pretavila v realitu.

Teória vs prax

Teoretická časť je postavená na učebných materiáloch, ktoré si škola sama vytvorila. Rokmi pribudlo množstvo vyučovacích materiálov, ktoré boli donedávna sústredené na webstránke predmetu. Osviežením vyučovania sú tematické dokumentárne filmy Nepohodlná pravda či Bitka o Černobyľ.

Jeden z pracovných listov „Analýza kvality ovzdušia“ podnecuje žiakov hľadať súvislosti medzi látkami, ich fyzikálnymi, chemickými vlastnosťami, ich antropogénnymi zdrojmi (zdroje spôsobené ľudskou činnosťou), biologickými účinkami. Téma vytvára priestor pre diskusiu o význame monitoringu, o environmentálnych následkoch dopytu po energii, o hľadaní riešení udržateľného rastu.  Kvalita ovzdušia je podľa slov Jany Beňuškovej veľmi vďačnou témou aj pre projektovú činnosť.

Dôležitou súčasťou vyučovania je praktická časť – absolvovanie exkurzií vo výrobných či spracovateľských zariadeniach (čistiarne odpadových vôd, triediace linky, vodné elektrárne, teplárne, vedecké pracoviská), organizácia študentských konferencií, podujatí (napr. Solárne dni, Ako Eko), workshopov, alebo príprava environmentálnych kampaní. Škola podporuje aj podujatia organizované formou rovesníckeho vzdelávania, podujatia pre materské školy a I. stupeň ZŠ, kde sa stredoškoláci môžu vžiť do role pedagógov a odovzdávať mladším žiakom svoje novozískané vedomosti.

Environmentálna výchova ako povinná výbava

Žiaci sú z predmetu energia známkovaní. Absolvujú ho v počte 33 hodín za školský rok, teda jednu hodinu týždenne. Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine je tak jednou z mála škôl, ktoré systematicky pristupujú k environmentálnemu vzdelávaniu a neobmedzujú sa len na príležitostné zelené aktivity. „Našou snahou je žiakov vedomostne a postojovo posunúť. Nie je jednoduché klasifikovať činnosť žiakov z takýchto aktivít. Sme si vedomí, že angažovanosť musí byť vyjadrením vnútornej motivácie žiakov, ich vlastného presvedčenia, ale zároveň považujeme za mimoriadne motivujúce zodpovedných žiakov ohodnotiť pozitívnou známkou.  A za to sú nám žiaci vďační,“ vysvetľuje systém enviro výchovy Jana Beňušková. 

Gymnázium je súčasťou medzinárodného programu Zelená škola, v rámci ktorého každoročne organizuje Deň Zeme a tematické besedy. Pochváliť sa môže aj tzv. motýľou záhradou v átriu školy, ktorá vďaka výsadbe konkrétnych druhov rastlín láka včely a motýle.

Sme nesmierne hrdí, že na gymnáziu, ktoré reprezentuje štátne školstvo na Slovensku, sa môžeme so žiakmi zaoberať takýmito mimoriadne aktuálnymi témami v rámci povinných vyučovacích hodín. Chceme, aby naši absolventi nielen žili, ale aj vo svojich pracovných pozíciách, keď budú mať možnosť ovplyvňovať smerovanie firmy, sa rozhodovali v prospech ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja. Sme presvedčení, že naše aktivity si v dohľadnej dobe nájdu svojich nasledovníkov. Radi sa podelíme o svoje poznatky a skúsenosti,“ dodáva Beňušková.

Viac informácií o predmete energia, vrátane vzdelávacích materiálov, nájdete na: https://sites.google.com/site/jadamkovagymmt/energia-1
 

Zdieľaj: