illustration-image-of-the-header

Domov Inšpirujte sa projektmi zo stredného Slovenska, ktoré prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia

Inšpirujte sa projektmi zo stredného Slovenska, ktoré prispievajú k lepšej kvalite ovzdušia

28. 06. 2021 Osveta

Úloha regionálnych aj miestnych samospráv pri zlepšovaní kvality ovzdušia spočíva najmä v informovaní občanov o kvalite ovzdušia, príprave strategických dokumentov, no aj na samotnej realizácii opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na lokálnej úrovni. 

Zdroj: unsplash.com

Dokumentmi strategického plánovania sú aj programy na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO), na ktorých aktuálne pracujú okresné úrady v sídle kraja. Práve samosprávy by sa mali tiež významne podieľať na ich príprave, ale aj napĺňaní stanovených cieľov a opatrení. So zámerom inšpirovať zástupcov samospráv pripravuje Slovenská agentúra životného prostredia, spolu s ďalšími partnermi projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia, sériu webinárov o kvalite ovzdušia v jednotlivých samosprávnych krajoch. Podujatie zamerané na Banskobystrický a Žilinský kraj sa uskutočnilo online 22. júna 2021. 

Vykurovanie domácností je dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia najmä na Horehroní a Gemeri v Banskobystrickom kraji, ale aj na Orave v rámci Žilinskej župy. V spomenutých oblastiach je podiel využitia palivového dreva, ale aj uhlia na vykurovanie v porovnaní s ostatnými oblasťami oveľa vyšší. Spomínané kraje majú mierne odlišnú orografiu, no podobné problémy s kvalitou ovzdušia, a preto aj plány ako zlepšiť kvalitu ovzdušia či už v súvislosti so znečistením ovzdušia z vykurovania alebo dopravy sú v Banskobystrickej a Žilinskej župe podobné. 

Podľa novej legislatívy, ktorú momentálne pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR, prejde množstvo nových nástrojov a kompetencií v oblasti ochrany a kvality ovzdušia práve na mestá, obce a samosprávne kraje. Tie budú mať okrem nových kontrolných kompetencií k dispozícii aj usmernenia pre územné plánovanie, ktoré by mali byť súčasťou nového balíka legislatívnych predpisov z dielne envirorezortu. Rezort očakáva, že nová právna úprava uľahčí rozhodovanie pri umiestňovaní stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ale aj činností, ktoré obyvateľov obcí obťažujú zápachom.

Príklady dobrej praxe

Mestá ako Žilina, Banská Bystrica, ale aj menšie obce realizujú množstvo projektov s priaznivým dopadom na kvalitu ovzdušia. 

Obe krajské mestá pripravujú sériu opatrení na adaptáciu voči zmene klímy, ktorých súčasťou je výsadba mestskej zelene, eliminácia automobilovej dopravy a zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov – zástupcovia oboch samospráv práve tieto opatrenia prezentovali v rámci workshopu. Žilina navyše vyniká v zavádzaní opatrení na podporu udržateľnej mobility a eliminácie individuálneho motorizmu v meste. Celá politika samosprávy v tejto oblasti je postavená na odstraňovaní bariér pre peších, budovaní cyklotrás a infraštruktúry pre cyklistov, upokojovaní dopravy, zavedení progresívnej parkovacej politiky, ktorá reguluje množstvo áut na verejných priestoroch a zavádzaní opatrení na podporu elektromobility. 

O tom, že aj menšie mestá a obce majú možnosti ako zavádzať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, účastníkov webináru presvedčil starosta obce Ľubietová pri Banskej Bystrici, ktorá sa zapojila do projektu Bioenergia Bystricko, v rámci ktorého prebehla rekonštrukcia vykurovania verejných budov v ôsmich obciach tak, že došlo k zmene palivovej základne z koksu na štiepku a drevo z lokálnych obnoviteľných zdrojov, pričom náklady na výrobu paliva sa delili medzi všetky zapojené samosprávy. V obci zároveň vybudovali rozvody na centrálne zásobovanie teplom verejných budov. 

Výsledkom projektu je zlepšenie ovzdušia v obciach, ale aj energetické využitie odpadového dreva, zníženie množstva komunálneho odpadu, aj úspora nákladov na prevádzku pri peciach na štiepku, pretože ich obsluha je plne automatizovaná. V Ľubietovej plánujú v budúcnosti vybudovať novú kotolňu, ktorej súčasťou bude aj výroba elektrickej energie a napojenie časti domácností na centrálne vykurovanie, či výrobu peletiek pre rodinné domy z pilín na Obecnej píle Ľubietová.

Prednášky a závery z podujatia sú dostupné na: https://populair.sk/sk/event/261

Zdieľaj: